پنجشنبه 30 فروردين 1397 _ 03 شعبان 1439 _ 19 آوریل 2018
جستجو :
  واحد سازمانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:زارعی
سمت سازمانی :منشی گروه رادیولوژی , مسئول دفتر ریاست شماره تماس :33344777
 شرح وظايف:

ü کسب دستورالعمل های لازم و برنامه کار از مدیران گروههای مربوطه

ü تحویل گرفتن انواع نامه ها ، تفکیک و توزیع آنها بین اعضای هیات علمی گروهها

ü تهیه پیش نویس و تایپ کلیه نامه ها و صورتجلسات و اسکن نمودن برخی از مستندات نامه های گروه های مربوطه، اقدام جهت نگهداری و بایگانی موارد فوق

ü پاسخگویی لازم به مراجعین حضوری و تلفنی

ü تنظیم و الکترونیکی نمودن کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گروه بصورت فایل آماده

ü هماهنگی و دعوت از اعضای هیات علمی جهت تشکیل جلسات ماهانه شورای آموزشی گروه ها

ü نامه رسانی گروه رادیولوژی و علوم پایه

ü انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات

تماس الکترونیکی :
پست الکترونیکی :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :