پنجشنبه 30 فروردين 1397 _ 03 شعبان 1439 _ 19 آوریل 2018
جستجو :
 منو
 
  تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

 

جدول تخصيص امتياز به واجدين شرايط بندب-5 ماده 2 آيين نامه

« تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر»

 مقطع كارشناسي به كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي علوم پزشكي در دانشگاه هاو دانشكده هاي
علوم پزشكي كشور

در راستاي اجراي بند ب-5 ماده 2 آيين نامه « تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر» دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه موظف است براي متقاضيان واجد شرايط، امتياز آنان را مطابق جداول ذيل تعيين وهمراه مستندات مربوطه به مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي ارسال نمايد.

توضيح : مجموع امتياز كسب شده توسط متقاضي در سه حيطه عملكردآموزشي پژوهشي وفردي اجتماعي ملاك عمل  بوده كه بالاترين امتياز در اولويت خواهد بود.

الف- امتياز عملكرد آموزشي

1- كسب رتبه در دانشگاه محل تحصيل(بر اساس معدل كل)

در هر دانشگاه بر اساس ظرفيت ورودي در صورتي كه ظرفيت ورودي يك رشته50 نفر به بالا باشد امتياز رتبه اول 8 و اگرظرفيت ورودي يك رشته49 -30 نفر باشد امتياز رتبه اول 6 و در صورتي كه ظرفيت ورودي كمتر از 30 نفر باشد امتياز رتبه اول 4 خواهد بود.

تذكر: در صورتي كه به علت انصراف ، انتقال و ... تعدادي از دانشجويان، ظرفيت ورودي تغيير يابد ملاك عمل تعداد فارغ التحصيلان هر رشته مي باشد.

2- امتياز مربوط به عدد معدل

معدل فرد تقسيم بر ضريب5/2 شده و عدد به دست آمده به عنوان امتياز معدل جزء امتيازات عملكرد آموزشي لحاظ مي شود.

 3-كسب مدال در المپيادعلمي دانش آموزي

در سطح كشوري :              طلا 10 امتياز- نقره 5 امتياز - برنز 3 امتياز

در سطح جهاني :                طلا 15 امتياز- نقره 10 امتياز - برنز 5 امتياز

در صورت كسب رتبه جهاني ، امتياز رتبه كشوري محاسبه نمي گردد.

4- المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشوري: به برگزيدگان رتبه هاي اول تا سوم انفرادي در هر حيطه، نفر اول كشوري8 امتياز ،نفر دوم6 امتياز و نفرسوم4 امتياز تعلق مي گيرد. و به رتبه هاي اول گروهي در هر حيطه، 4 امتياز،دوم گروهي3 امتياز و سوم گروهي 1 امتياز تعلق مي گيرد.

ب- امتيازعملكرد پژوهشي

فعاليتهاي پژوهشي

امتياز هر مورد

حداكثر امتياز مربوطه

1- رتبه هاي برتر كشوري جشنواره هاي جوان خوارزمي ورازي مرتبط با رشته(در دوران تحصيل)

رتبه اول 8 امتياز

رتبه دوم 4 امتياز

رتبه سوم 2 امتياز

8  امتياز

2- ابداع يا اختراع ثبت شده به تاييد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع

به ا زاء هر مورد3 امتياز

6  امتياز

3- طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته با تاييدشوراي پژوهشي دانشگاه

مجري

1 امتياز

2 امتياز

همكار

5/0 امتياز

4- چاپ مقاله درمجلات معتبر داخلي(مورد تاييد كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور)

 و خارجي            

ايندكس شده در نمايه هاي معتبر

نفراول يا دوم يا نويسنده مسئول

4 امتياز

8 امتياز

نفرات بعدي

2 امتياز

ايندكس نشده

نفراول يا دوم يا نويسنده مسئول

1 امتياز

2 امتياز

نفرات بعدي

5/0 امتياز

5- تاليف كتاب(چاپ شده) در زمينه علوم پزشكي توسط دانشجو به عنوان نفر اول

3  امتياز

   حداكثر 3 امتياز با تاييد كميته تاليف و ترجمه دانشگاه

6-ارائه خلاصه مقاله به صورت پوستر يا سخنراني در كنگره ها توسط دانشجو به عنوان نفر اول       

5/0 امتياز

1امتياز

داخلي

خارجي

1 امتياز

2 امتياز

جمع كل

32 امتياز

تذكر: در صورتي كه يك موضوع به صورت مقاله،طرح تحقيقاتي،ارائه در كنگره يا ..... مطرح شده باشد يكي از آنها و بالاترين امتياز قابل احتساب خواهد بود.

ج- امتياز عملكرد فردي ، اجتماعي

1- مشاركت فعال در برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه با تاييد كميته تحقيقات دانشجويي ومركز EDC    :

                                                                                                                 2 امتياز

تذكر: متقاضي استفاده از بندفوق، بايد حداقل 50% از طول دوره تحصيل خود را در فعاليت هاي فوق مشاركت داشته باشد.

2-برگزيدگان مسابقات قرآني،ادبي،هنري و ورزشي در دوران تحصيل دانشگاهي:

عنوان

جهاني

كشوري (دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور)

قرآني

ورزشي

قرآني

ادبي،هنري و ورزشي

 

نفراول

10

5

6

3

 

نفردوم

8

4

4

2

 

نفرسوم

5

2

2

1

 

در مسابقات جهاني قراني مرجع تاييد، سازمان حج و اوقاف و در مسابقات جهاني ورزشي مرجع تاييد، سازمان تربيت بدني كشور مي باشد.

در هر يك از مسابقات قرآني يا ادبي ،هنري و ورزشي كشوري ( دانشجويان علوم پزشكي سراسر كشور) مرجع تاييد، معاونت دانشجويي وزارت متبوع مي باشد.

در هر يك از مسابقات قرآني و ورزشي در صورت كسب رتبه در هر دو مرحله جهاني و كشوري ،امتيازيكي از مراحل و بالاترين امتيازمحاسبه مي گردد.