پنجشنبه 30 فروردين 1397 _ 03 شعبان 1439 _ 19 آوریل 2018
جستجو :
  شرخ وظایف و اختیارات معاون اداری و مالی
شرح وظایف معاون اداری و مالی

* کسب خط مشی و دستورالعملهای کلی در زمینه فعالیتهای اداری و مالی از ریاست مرکز در قالب خط مشی اجرایی دستگاه.
* هدایت عملیات و برنامه های اداری و مالی از طریق اعمال نظارت و ارائه راهنمایی های لازم.
* اشتراک مساعی در تنظیم بودجه با ریاست مرکز و مسئولین مربوطه.
* بررسی و تجزیه و تحلیل بخشنامه ها و دستورالعملها و ارائه طریق لازم به واحدهای تحت سرپرستی.
* ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی راندمان کار پرسنل.
* تشکیل جلسات لازم با واحدهای تحت سرپرستی و سایر واحدها و بخشهای مرکز به منظور هماهنگی در پیشرفت امور.
* نظارت، کنترل و رسیدگی به نحوه کار شرکتهای خدماتی.
* نظارت، کنترل و امضاء احکام، اسناد مالی و تعهدآور اعم از جاری، عمرانی و ردیفها.
* بررسی اموال و موجودی های نقدی و جنسی مرکز از طریق کنترل دفاتر و انبارگردانی، حداقل سالی یکبار.
* تعیین خط مشی صحیح در انجام خدمات اداری و مالی با توجه به سیاست های کلی دانشگاه.
*انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.
*سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و محدوده مسئولیتها و اعتبارات واحد تحت سرپرستی.
* ارزشیابی صحیح و عادلانه و بموقع کارکنان تحت سرپرستی خود.
* نظارت بر حضور و غیاب کارکنان دانشکده و رسیدگی به گزارشات لازم.
* نظارت بر حسن انجام امور اداری، مالی، خدماتی و تعمیراتی دانشکده.
* پیش بینی اعتبارات دانشکده و نظارت بر هزینه ها از نظر ملزومات اداری، فنی، آموزشی و سایر...

نوشته شده در   سه شنبه نهم آذر 1395  ساعت  11:03   توسط   بهرام فرجی
نظرات شما