پنجشنبه 30 فروردين 1397 _ 03 شعبان 1439 _ 19 آوریل 2018
جستجو :
  واحد سازمانی
نام کارمند :ناصر نام خانوادگی:قربانیان
سمت سازمانی :معاون آموزشی دانشکده , مسئول EDO شماره تماس :33344274
پست الکترونیکی:  ghorbaniann@yahoo.com

گروه آموزشی: هوشبری

رشته تحصیلی: بیهوشی


سوابق اجرائی:

* رئیس اداره آموزش دانشکده پزشکی از سال 1378 تا 1379

* معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی از سال 1379 تا 1383

* معاون اداری و مالی دانشکده پیراپزشکی از سال 1383 تا 1385

* سرپرست گروه آموزشی هوشبری دانشکده پیراپزشکی  از سال 1387 تا 1388

* مدیر گروه آموزشی گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی از سال 1390 تا 1393

* معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی از سال 1390 تا کنون

تماس الکترونیکی :
پست الکترونیکی :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :