برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of medicine

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 21 اسفند 1389
کد 28

شرح وظایف

آئین نامه شرح وظایف

 

آئین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC ) و دفاتر توسعه آموزش (EDO ) و نحوه تعامل آنها در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

مقدمه:

مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC ) بعنوان مغز متفکر دانشگاه، مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کشور بعهده دارند. ایفای این نقش حساس مستلزم وجود ساز و کار دائمی در کلیه دانشکده ها است تا فعالیت های توسعه آموزش در تمامی ارکان آموزش دانشگاه تسرس یابد. بمنظور فراهم کردن این بستر اجرایی بموجب این آئین نامه ایجاد دفاتر توسعه آموزش (EDO ) در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی با شرایط زیر ایجاد می گردد. در این آئین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC ) و دفاتر توسعه آموزش (EDO ) و نحوه تعامل آنها تبین شده است.

ماده 1 – تعاریف

منظور از مراکز مطالعات در این آئین نامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و مراد از دفتر توسعه، دفتر توسعه آموزش دانشکده است.

ماده 2 – وظایف و فعالیته های اصلی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها بشرح زیر است:

1. هدایت، هماهنگی، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه

2. سازماندهی، برنامه ریزی، اجراء و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

3. هدایت، اجراء و نظارت بر روش های نوین آموزش و مطالعه برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه

4. هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای یاددهی – یادگیری

5. هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران

6. هدایت، ارائه و نظارت بر آموزش های مرکز مهارت های بالینی دانشگاه

7. هدایت، اجرا و نظارت بر فرایندهای شناسایی، جذب و بهره وری استعدادهای درخشان

8. هدایت، تصویب، تامین بودجه و نظارت بر طرح های پژوهش در آموزش

9. هدایت، اجرا و نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه

10. هدایت، هماهنگی، تسهیل، نظارت و ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی بر اساس آئین نامه مربوطه

11. نظارت بر عملکرد و هماهنگی فعالیت های دفاتر توسعه آموزش تابعه

12. ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه

13. ارائه مشاوره، همکاری و هماهنگی در طراحی و ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه

14. شرکت در جلسات، شوراها و کمیته ها بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه و معاونت آموزشی

ماده 3 - ایجاد دفاتر توسعه آموزش در دانشکده هایی که بیش از 50 نفر عضو هیات علمی دارند، الزلمی است.

تبصره: دانشگاهها می توانند در دانشکده های با کمتر از 50 نفر عضو هیات علمی، بنا به ضرورت به پیشنهاد رئیس دانشکده و تصویب شورای آموزشی دانشگاه، دفاتر توسعه آموزش ایجاد کنند

ماده 4 – شرح وظایف دفاتر توسعه عبارتند از:

1. برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی

2. ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

3. ارائه مشاوره در زمینه ارزشبابی فراگیران، اعضای هیات علمی و فرایند های آموزش در دانشکده

4. ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

5. ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش

6. شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

ماده 5 – مدیر دفتر توسعه توسط رئیس دانشکده و با موافقت مدیر مرکز مطالعات از بین اعضای هیات علمی همان دانشکده تعیین می شود

ماده 6 – مدیر دفت توسعه بایستی بعنوان عضو شورای آموزشی دانشکده در جلسات شورا مشارکت فعال داشته باشد

ماده 7 – کلیه فعالیت های دفاتر توسعه با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات انجام می شود

ماده 8 – مرکز مطالعات می تواند هر یک از وظایف خود به غیر از 8 تا 14 مندرج در ماده 2 این آئین نامه را به دفتر توسعه برای زمان مشخص تفویض اختیار و بر عملکرد آن نظارت نماید

ماده 9 – دفاتر توسعه دانشکده های پزشکی می توانند برای انجام فعالیت های محوله در مراکز آموزشی درمانی تابعه اقدام به تاسیس دفاتر توسعه کنند. ارتباط عملکردی دفتر توسعه این مراکز با دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، مشابه ارتباط عملکردی دفتر توسعه آموزش دانشکده با مرکز مطالعات دانشگاه است.

ماده 10 – معاون آموزشی دانشگاه بایستی تشکیلات مناسب و مورد نیاز مرکز مطالعات و دفاتر توسعه را جهت تصویب به هیات امنای دانشگاه پیشنهاد نماید.