چهارشنبه 30 خرداد 1397 _ 05 شوال 1439 _ 20 ژوئن 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  طرح دروس گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر عبدالناصر رفیع (تجدید نظر شده شهریور ماه 1395)
طرح درس میکروب شناسی و استریلیزاسیون (
Pdf)
طرح درس عوامل بیماری زا و بیماریهای عفونیطرح درس (Pdf)
طرح درس اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه  (Pdf)
طرح درس  متون انگلیسی پزشکی (Pdf)
طرح درس ترمینولوژی پزشکی  (Pdf)
طرح درسسمینار (Pdf) 

 

دکتر سید رضا مودب (تجدید نظر شده شهریور ماه 1395)
طرح درس میکروب شناسی عمومی (نظری) (
Pdf)
طرح درس میکروب شناسی عمومی (عملی) (
Pdf)
طرح درس اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه بالینی (
Pdf)
طرح درس باکتری شناسی پزشکی  (
Pdf)
طرح درس باکتری شناسی پزشکی 2  (
Pdf)
طرح درس باکتری شناسی پزشکی 2  (
Pdf)
طرح درس روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاههای بالینی(
Pdf
 
 

دکتر محمد اصغرزاده (تجدید نظر شده شهریور ماه 1395)

طرح درس زیست شناسی رادیولوژی (Pdf)
طرح درس زیست شناسی مولکولی سلول (Pdf)

طرح درس زیست شناسی سلولی و مولکولی نظری (pdf
طرح درس زیست شناسی سلولی و مولکولی عملی (Pdf)
طرح درس اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه (Pdf)دکتر سید منوچهر نورآذریان (تجدید نظر شده شهریور ماه 1395)

بیوشیمی پزشکی 1 (pdf)

بیوشیمی عمومی (pdf)

هورمون شناسی (pdf)

بیوشیمی پزشکی 2 (pdf)

اصول فنی ونگهداری تجهیزات آزمایشگاهی (pdf)

دکتر جلال عبدالعلیزاده
بیوشیمی عمومی نظری (PDF)
هورمون شناسی نظری (PDF)
بیوشیمی پزشکی نظری (PDF)

بیوشیمی عمومی عملی (PDF)
هورمون شناسی عملی (PDF)
بیوشیمی پزشکی 2 عملی (PDF)
 

 

طرح درس مدرسین مدعو
 


طرح درس دکتر رضا زاده
طرح درس سم شناسی (
Pdf)

طرح درس نجیبه اصل رهنمای اکبری
طرح درس قارچ شناسی پزشکی نظری (
Pdf)

طرح درس ادیب پور
طرح درس قارچ شناسی پزشکی نظری (
Pdf)

طرح درس دکتر حضرتیان
طرح درس حشره شناسی پزشکی (
Pdf)

طرح درس صالح پور
طرح درس قارچ شناسی پزشکی نظری (
Pdf)

طرح درس دکتر عبدالحسن کاظمی
طرح درس قارچ شناسی پزشکی نظری (
Pdf)

طرح درس دکتر عباس شهبازی
طرح درس انگل شناسی پزشکی (مبحث کرم شناسی) (
Pdf)

طرح درس رضا بدل زاده
طرح درس فیزیولوژی (
Pdf)
 

طرح درس دکتر عبدالرضا شقاقی
طرح درس بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی (Pdf)

 

طرح درس همایون دولتخواه
طرح درس اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی (Pdf)

 

طرح درس دکتر چرخ ‌پور و دکتر آذرمی
طرح درس داروشناسی (Pdf)

 

 

طرح درس جمیله ملکوتی
طرح درس جمعیت و تنظیم خانواده (Pdf)