خسرو کلاهدوزان

 

ایمیل: kkolahdouzan@yahoo.com

گروه آموزشی:
هوشبری

رشته تحصیلی: بیهوشی

• سوابق مدیریت (اجرایی):

- معاون گروه آموزشی هوشبری،از تاریخ 83/8/18 لغایت  84/7/25

- مسئول طرح رتبه بندی خدمات آموزشی دانشکده پیراپزشکی و رابط دانشکده با وزارت بهداشت و درمان و ... درسال1383 

- مسئول دفتر توسعه دانشکده پیراپزشکی(EDO) از تاریخ 86/11/28 لغایت 90/6/9

- رئیس اداره آموزش دانشکده پیراپزشکی از تاریخ 84/7/25 لغایت 87/11/26

- معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی از تاریخ 87/11/26 لغایت 90/6/9

- رئیس بخش گروه آموزشی دانشکده پیراپزشکی در مرکز آموزشی درمانی سینا از تاریخ 92/2/7

-مدیر گروه هوشبری از تاریخ 93/5/3 الی 97/8/21

- معاون اداری و مالی دانشکده پیراپزشکی از تاریخ 95/9/1

 


سمت سازمانی:معاون اداری و مالی , عضو هیات علمی

  • 04133345164
  • https://paramedfac.tbzmed.ac.ir/PChart/223/4/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید