چهارشنبه 30 خرداد 1397 _ 05 شوال 1439 _ 20 ژوئن 2018
جستجو :
  واحد سازمانی
نام کارمند : خسرو نام خانوادگی:کلاهدوزان
سمت سازمانی :معاون اداری و مالی , مدیر گروه هوشبری , عضو هیات علمی شماره تماس :04133345164
 

ایمیل: kkolahdouzan@yahoo.com

گروه آموزشی:
هوشبری

رشته تحصیلی: بیهوشی

 


 


• سوابق مدیریت (اجرایی):

- معاون گروه آموزشی هوشبری،از تاریخ 83/8/18 لغایت  84/7/25

- مسئول طرح رتبه بندی خدمات آموزشی دانشکده پیراپزشکی و رابط دانشکده با وزارت بهداشت و درمان و ... درسال1383 

- مسئول دفتر توسعه دانشکده پیراپزشکی(EDO) از تاریخ 86/11/28 لغایت 90/6/9

- رئیس اداره آموزش دانشکده پیراپزشکی از تاریخ 84/7/25 لغایت 87/11/26

- معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی از تاریخ 87/11/26 لغایت 90/6/9

- رئیس بخش گروه آموزشی دانشکده پیراپزشکی در مرکز آموزشی درمانی سینا از تاریخ 92/2/7 ... ادامه دارد

-مدیر گروه هوشبری از تاریخ 93/5/3


- معاون اداری و مالی دانشکده پیراپزشکی از تاریخ 95/9/1

 

تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :