يکشنبه 1 ارديبهشت 1398 _ 15 شعبان 1440 _ 21 آوریل 2019
جستجو :
 منوی اصلی
 
  عضويت و امانت
 

ضوابط استفاده از كتابخانه :

 

گروه­هاي زير مي توانند به عضويت كتابخانه­هاي دانشگاه پذيرفته شوند:

الف-اعضاي هيأت علمي، دانشجويان كليه مقاطع تحصيلي، كاركنان دانشگاه تهران (رسمي يا پيماني)و افراد بازنشسته دانشگاه.

تبصره : اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران فقط مي توانند به عضويت كتابخانه مركزي در آيند.

تبصره : عضويت استادان پاره وقت، حق­التدريس، مدعو، دانشجويان مهمان، اعضاي هيات علمي و كاركناني كه به صورت هاي ديگر با دانشگاه همكاري دارند با معرفي نامه رئيس واحد و يا معاونت آموزشي دانشكده مربوط پذيرفته مي شود.

ب-افرادي كه عضو قراردادهاي همكاري با هريك از كتابخانه هاي دانشگاه باشند

ج-افراد مشمول پيوست 1 اين آيين نامه

تبصره : بجز مشمولين بند 1 ساير افراد صرفا عضو كتابخانه مورد قرارداد مي باشند.

تبصره : مراجعه به كتابخانه مربوط جهت تعيين باركد كارت و مطالعه آيين نامه براي افراد الزامي است.

 

شرایط عضویت :

-ارائه كارت شناسائي معتبر و يا كارت دانشجويي حسب مورد

-تكميل فرم درخواست عضويت

-ارائه دو قطعه عكس

 

مدت عضویت :

 

-مدت عضويت دانشجويان تا پايان مدت اعتبار كارت دانشجويي آنها مي باشد.

-عضويت اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه تا پايان دوره اشتغال آنها در دانشگاه معتبر است و پس از بازنشستگي هر سال پس از تسويه حساب تمديد خواهد شد.

-عضويت استادان پاره وقت و حق التدريس حداكثر تا پايان يك نيمسال تحصيلي است

امانت كتاب :

-دانشجويان مي توانند تنها با ارائه كارت باركددار كتابخانه مربوط از خدمات آن استفاده كنند.

-متقاضي مي تواند بعد از وارد شدن باركد كارت و دادن برگه خروج كه مشخصات كتاب مورد امانت بر روي آن نوشته شده است كتاب را با توجه به مهلت تعيين شده به خارج از كتابخانه ببرد

-امانت گيرندگان بايد هنگام تحويل كتب خود با همكاري مسئول بخش نسبت به بازگشت كتاب خود در سيستم مطمئن گردند.

-بخش امانت مجاز است در صورتي كه متقاضيان كتابي افزايش يابد از امانت دادن يكي از نسخ كتاب خودداري نمايد.

-كتابخانه منابعي را كه متقاضي بيشتري دارد و امكان تهيه نسخه­هاي بيشتري از آنها وجود ندارد را در بخش ذخيره نگهداري خواهد كرد تا منحصراً در كتابخانه مورد استفاده قرار گيرد. تشخيص اين موارد بر اساس در خواست گروههاي آموزشي و همچنين گزارش ميز امانت و تاييد آن به وسيله مدير كتابخانه است.

-امانت گيرندگان مي توانند قبل از تاريخ بازگشت كتاب مدت زمان امانت كتاب خود را در صورتي كه كتاب مورد نظر پيش درخواست نشده باشد به صورت حضوري يا تلفني تمديد نمايند

 

پیش درخواست :

-در صورتي كه كتاب مورد در خواست متقاضي در امانت باشد متقاضي مي تواند پيش درخواست خود را به ميز امانت اعلام تا نسبت به ذخيره كتاب اقدام شود.

-متقاضي موظف است در تاريخ تعيين شده پيش در خواست كتاب به كتابخانه مراجعه كند.

-در صورت عدم مراجعه متقاضي كتابخانه موظف است كتاب در خواست شده را تا 24ساعت پس از تاريخ تعيين شده براي متقاضي نگهداري نمايد.

-در صورت عدم مراجعه متقاضي پس از مهلت تعيين شده در بند 3 كتابخانه مي تواند كتاب ذخيره شده را در اختيار متقاضي ديگر قرار دهد

تعداد منابع و مدت زمان امانت :

-اعضاي هيات علمي دانشگاه 12جلد (كتابخانه مركزي:3جلد، كتابخانه دانشكده يا موسسه 6جلد و بين كتابخانه اي 3جلد)5هفته. بازنشستگان هبات علمي موظف به تسويه حساب در انقضاي هر سال با كتابخانه هاي محل مراجعه ميباشند

-دانشجويان دوره دكتري تخصصي: 10جلد (كتابخانه مركزي 3 جلد، كتابخانه دانشكده يا موسسه 5جلد و بين كتابخانه­اي 2جلد)5هفته .

تبصره : اعضاي هيات علمي و دانشجويان دوره دكتري تخصصي دانشكده يا موسسه مي توانند در صورتي كه از كتابخانه مركزي و بين كتابخانه اي كتاب در نزد خود به امانت نداشته باشند به همان تعداد از كتابخانه دانشكده يا موسسه خود كتاب به امانت بگيرند.

-دانشجويان كارشناسي ارشد و دانشجويان سال پنجم به بالا رشته هاي معماري دكتري حرفه اي دامپزشكي و دكتري تخصصي پيوسته بيوتكنولوژي : 9جلد (كتابخانه مركزي 2جلد، كتابخانه دانشكده يا موسسه 5جلد، بين كتابخانه اي 2جلد)3هفته.

-دانشجويان دوره كارشناسي دانشجويان چهار سال اول رشته معماري، دامپزشكي، بيو تكنولوژي 7جلد (كتابخانه مركزي 2جلد,كتابخانه دانشكده يا موسسه 4جلد,بين كتابخانه­اي1جلد)2هفته

-كاركنان دانشگاه تهران (رسمي ,پيماني و قراردادي) 7جلد (كتابخانه مركزي2جلد, واحد مربوطه 3جلد,بين كتابخانه اي2جلد )2هفته

كاركنان بازنشسته هر سال موظف به تسويه حساب با كتابخانه هاي محل مراجعه مي باشند.

-ساير اعضا طبق توافق صورت گرفته در قراردادهاي منعقده.

 

امانت محدود :

آن دسته از منابع كتابخانه كه توسط اساتيد به عنوان منابع آموزشي و تحقيقي معرفي مي شوند و متقاضي بيش از 5 نفر داشته باشند در طول نيمسال تحصيلي از مجموعه اصلي كتابخانه خارج و به بخش امانت محدود منتقل مي گردد . منابع در خواستي در اين بخش حداكثر برا ي 48 ساعت در اختيار متقاضي قرار داده مي شود.

تبصره 1:تمديد مدت زمان امانت,در صورت عدم وجود متقاضي ديگر ,براي 48 ساعت ديگر امكان پذير است.

تبصره 2:كتابخانه مركزي از شمول اين ماده مستثني مي باشد

جریمه دیرکرد بازگشت کتاب :

-امانت گيرنده موظف است راس تاريخ مقرر در برگ امانت,كتاب را به كتابخانه برگشت دهد.

-چنانچه كتاب امانت گرفته در موعد مقرر بازگردانيده نشود ,برا ي هر روز تاخير مبلغ 500ريال جريمه دير كرد (تا 5 روز ,بدون احتساب تعطيلات )و پس از آن به ازاي هر روز تاخير 1000ريال در نظر گرفته مي شود كه باارائه رسيد اخذ خواهد شد. بديهي است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جريمه از امانت گرفتن محروم خواهد بود. در صورتي كه كاركنان يا اعضاي هيات علمي از پرداخت جريمه دير كرد تعيين شده خوداري نمايند مراتب به اطلاع معاون اداري و مالي دانشكده يا واحد ذيربط رسانده خواهد شد تا از حقوق آنان كسر شود . با توجه به شرايط زماني هر سال يكبار توسط شوراي پژوهشي دانشكده / مؤسسه در اين مبالغ تجديد نظر خواهد شد.

-در پايان هر نيمسال تحصيلي اسامي دانشجوياني كه كتب امانت گرفته شده را باز نگردانده اند به اداره آموزش دانشكده ذي ربط اعلام مي گردد تا از ثبت نام آنان خود داري شود .همچنين امانت گيرندگان علاوه بر جريمه دير كرد به مدت يك نيمسال تحصيلي از عضويت در كتابخانه محروم خواهند شد و در صورت تكرار تصميم گيري به عهده شوراي كتابخانه خواهد بود و مراتب به اطلاع ساير كتابخانه هاي دانشگاه خواهد رسيد.

-رسيدگي به موارد خاص جريمه به عهده شوراي هر كتابخانه مي باشد

جبران خسارت وارد شده به کتاب :

مسئوليت حفظ و نگهداري كتب و ساير مواد به امانت گرفته شده از هر جهت به عهده امانت گيرنده است.

-امانت گيرندگان و استفاده كنندگان از منابع كتابخانه­اي در صورت آسيب رساندن و مخدوش كردن و مفقود كردن آنها يا حذف هر نوع اطلاع از روي منابع (به صورت پاره كردن، خط زدن، جدا كردن اوراق و تصاوير منابع نوشتاري و يا حذف كردن اطلاعات از روي نوارهاي تصويري صوتي و نرم افزارهاي رايانه اي)ملزم به جبران خسارت بر اساس نظر مسئول كتابخانه مي باشد.

- چنانچه عضو نتواند عين مواد امانتي را عودت دهد موظف است عين كتاب را خريداري و به كتابخانه بازگرداند.و جريمه دير كرد را نيز بپردازد در صورتي كه كتاب ناياب باشد و امكان خريداري آن نباشد امانت گيرنده مكلف است از كتابخانه هاي ديگر كتاب را تهيه و پس از آماده نمودن (كپي و صحافي)آن را به كتابخانه تحويل نموده و علاوه بر پرداخت جريمه دير كرد با تشخيص مسئول كتابخانه مبلغي را نيز به عنوان مابه­التفاوت قيمت نسخه اصلي و كپي بپردازد . در نهايت چنانچه تهيه كتاب به هر دليلي مقدور نباشدبهاي كتاب تا دو برابر قيمت روز آن محاسبه و از امانت گيرنده دريافت مي شود .هزينه هاي مربوط به فهرست نويسي آماده سازي و غيره نيز حسب نظر كتابخانه از وي دريافت مي گردد.

-در صورتي كه عضو بدون اجازه و انجام تشريفات لازم منابع كتابخانه اي را به هر طريق يا عنوان از كتابخانه يا آرشيو خارج كندمراتب در پرونده اداري يا تحصيلي وي درج خواهد شد و كارت عضويت وي نيز باطل مي گردد. در موارد ضروري علاوه بر لغو عضويت اقدامات قانوني نيز به عمل خواهد آمد

استفاده در محل منابع :

-استفاده كنندگان در محل مجاز به خارج كردن منابع از كتابخانه نيستند . در صورت خروج منابع از كتابخانه كارت عضويت فرد باطل و مراتب نيز در پرونده اداري يا تحصيلي وي درج خواهد شد.

-درصورتي كه فرد به منابع مورد استفاده خود خسارت وارد نمايد (پاره شدن جلد يا صفحه­ها علامت گذاري و لك شدن كتاب و غيره)به هر صورت ويا با هر وسيله موظف است طبق نظر كارشناس كتابخانه جبران خسارت نمايد

 

نسخه برداری از منابع و مواد کتابخانه :

-به منظور حفظ و حراست نسخه هاي خطي نشريات قديمي چاپ سنگي و اسناد نسخه برداري از آنها ممنوع است . فرد متقاضي در صورت لزوم با رعايت ضوابط و پرداخت هزينه لازم مي تواند از كتابخانه در خواست تهيه ميكروفيلم و عكس از نسخه مربوط را نمايد.

-نسخه برداري از پايان نامه ها مجاز نمي باشد. هرگونه سوء استفاده از پايان نامه ها پيگرد قانوني دارد.

-نسخه برداري (فتوكپي )تهيه فتوكپي يا تكثير و چاپ هاي رايانه اي از منابع مجاز به استثناءمواد يك و 2اين ماده در محل كتابخانه بر اساس تعرفه هاي تعيين شده در پيوست 2 اين آيين نامه انجام مي شود كه در آغاز هر سال تعيين و با ابلاغ كتبي به اطلاع مراجعان كتابخانه ميرسد.

-فتوكپي از منابع موجود در بخش مرجع (غير از پايان نامه ها)در صورت هماهنگي با مسئول بخش مربوط مجاز مي باشد

امانت بین کتابخانه ها :

امانت بين كتابخانه اي همكاران متقابل كتابخانه هاي دانشگاه تهران با يكديگر است كه طي آن يك كتابخانه مي تواند مواد كتابخانه ديگر را به امانت بگيرد . در اين شرايط كتابخانه نقش مراجعه كننده را ايفا مي كند كتابخانه در خواست كننده كتابخانه مبدا و كتابخانه امانت دهنده كتابخانه مقصد ناميده مي شود

واحدهاي تحت پوشش عبارت اند از:

كتابخانه هاي دانشكده ها موسسات و مراكز پژوهشي دانشگاه تهران

مقررات امانت :

-كتاب فقط به كتابخانه ها امانت داده مي شود . بنابراين كتابخانه مبدا مسئول هر گونه ديركرد خسارت و يا مشكلاتي از اين قبيل است و تعيين جريمه دير كرد يا خسارت بر اساس مادههاي 6و7 استفاده از كتابخانه هاي دانشگاه تهران انجام خواهد شد .

-كتابخانه مبدا مي تواند تقاضاي خود را از طريق اتوماسيون اداري طبق فرم نمونه به كتابخانه مقصد ارسال نمايد.

-امانت و عودت منابع در خواستي بين كتابخانه مبدا و مقصد از طريق پيك دانشگاه انجام خواهد شد.

تبصره : -در صورتي كه مجموع تخلفات يك كتابخانه (مبدا يا مقصد )به 20مورد در طول يك نيمسال برسد براي مدت يك نيمسال از خدمات كتابخانه طرف مقابل محروم مي شود اما موظف است ارائه خدمات خود را به كتابخانه مقابل ادامه دهد

 

تسویه حساب :

-كليه دانشجويان موظف اند پس از فراغت ا زتحصيل و يا در صورت انصراف مهماني انتقالي و يا مرخصي تحصيلي برگه تسويه حساب با كتابخانه مركزي و مركز اسناد و كتابخانه محل تحصيل خود را اخذ وبه اداره آموزش تحويل نمايند.

-اعضاي هيات علمي مدعو و دانشجويان مهمان موظف اند پيش از اتمام دوره همكاري يا آموزش خود برگه تسويه حساب با كتابخانه مركزي و مركز اسناد و كتابخانه دانشكده را اخذ و به اداره آموزش يا دبير خانه واحد مربوطه تحويل نمايند .

-اعضاي هيات علمي در صورت قطع رابطه استخدامي (استعفاء، انتقال، ماموريت علمي و مرخصي بيش از يكسال ) و كاركنان (استعفا، انتقال، ماموريت اداري، بازنشستگي يا مرخصي بيش از يكسال )موظف به اخذ برگه تسويه حساب از كتابخانه مركزي و كتابخانه واحد خود مي باشند

-كتابخانه هاي دانشگاه موظفند در پايان هر نيمسال تحصيلي اسامي مدرسان مهمان حق التدريس و پاره وقت كه منابع دريافتي خود را در مهلت مقرر به كتابخانه تحويل نداده­اند براي تسويه حساب به امور مالي دانشكده اعلام مي كند

 

به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي استفاده هر چه بيشتر از منابع موجود در كتابخانه هاي دانشگاه ها استادان دانشجويان و دانش پژوهان داراي مدرك دكتري كارشناسي ارشد و كارشناسي و محققان و نخبگان طلاب علوم حوزوي و فارغ التحصيلان دانشگاه تهران (اشخاص حقيقي)و مراكز پژوهشي انجمن هاي علمي و شركتها و كارخانه هايي كه داراي فعاليت هاي پژوهشي هستند (اشخاص حقوقي)پس از تاييد رييس يا معاون كتابخانه مورد نظر مي توانند با پرداخت حق عضويت برابربا تعرفه تعيين شده براي دوره هاي زماني معين به عضويت آن كتابخانه پذيرفته شوند. براي استفاده از منابع كتابخانه هاي ديگر دانشگاه ارائه در خواست عضويت جداگانه الزامي است.

تبصره :شخاص حقيقي و حقوقي چنانچه مايل به امانت گرفتن كتاب باشند مي بايست به ازاي هر پژوهشگر معادل سه ميليون ريال اوراق بهادار بعنوان وديعه نزد كتابخانه مورد نظر بسپارد . بديهي است اين وديعه پس از تسويه حساب با كتابخانه عودت داده مي شود.

تبصره :كتابهايي كه ارزش ريالي روز آنها بنابر نظر كارشناس مورد تاييد كتابخانه بيشتر از مبلغ وديعه باشد مشمول بند 8ماده 4 آيين نامه استفاده از كتابخانه هاي دانشگاه تهران است و امانت داده نمي شود.

تبصره :اشخاص حقيقي و حقوقي كه مايل به استفاده از منابع در محل كتابخانه باشند در صورتي كه كتابخانه مربوطه امكانات و شرايط لازم را داشته باشد باپرداخت 50 در صدتعرفه هاي فوق كارت عضويت استفاده در محل را دريافت خواهند كرد.

تبصره :كليه وجوه دريافتي از هر محل اعم از حق عضويت ها جريمه ها و ....با رعايت آيين نامه مالي معاملاتي دانشگاه به طور كامل در اختيار كتابخانه دانشكده يا موسسه قرار مي گيرد تا با نظر رئيس كتابخانه به مصرف هزينه هاي مورد نظر برسد.

 

مقررات عمومی و آیین نامه انضباطی :

به منظور حفظ منزلت كتاب و كتابخانه كليه اعضاه موظف هستند در محيط كتابخانه موارد زير را رعايت نمايند.

-حفظ پوشش و شئونات اسلامي در محيط كتابخانه و تالارهاي مطالعه

-آوردن ساك و كيف به داخل كتابخانه ممنوع است . استفاده از (lab top )باهماهنگي كتابخانه بلامانع است.

-حفظ نظم و انضباط و سكوت در محيط كتابخانه مورد انتظار بوده و لازم است مراجعان از انجام كارهايي از قبيل تردد بي مورد در تالارها راهروها سالن ها ايجاد سروصدا صندلي ها و ....بپرهيزند

-عدم استفاده از كارت ديگران و يا دادن كارت خود به ديگران جهت استفاده ارائه خدمات فقط با كارت شناسايي معتبر و اصل كارت صورت ميگيرد.

-.آسيب نرساندن به وسايل كتابخانه اعم از ميز صندلي

-حفظ نظم در استفاده از كتابهاي تالارها و همكاري با كتابداران در جهت افزايش كمي و كيفي خدمات و افزايش كارايي كتابخانه

-خودداري و جابجايي وسايل و تجهيزات كتابخانه . باز و بسته كردن پنجره ها و استفاده از ميز و امكانات اختصاصي كاركنان

-مطلع نمودن كتابداران (كتابخانه)در صورت كمبود و يا نبود منابع مورد در خواست

-عدم استعمال دخانيات . پرهيز از خوردن و آشاميدن در محيط كتابخانه و تالارها

-خروج غير قانوني (بدون هماهنگي) منابع كتابخانه

-رعايت احترام و حسن برخورد با كتابداران و كاركنان و عدم توهين به همكاران

-آسيب رساندن عمومي به منابع و عدم اختلال در سيستم رايانه از قبيل استفاده از سايت هاي غير مجاز و.......

-.سرقت عمدي منابع

تبصره :در صورت عدم رعايت مقررات انضباطي در موارد شماره 1 الي 9 حداكثر دو نوبت تذكر داده مي شود . در غير اينصورت و تكرار موارد پس از اطلاع به صورت مكتوب طبق ضوابط قانوني به مراجه ذيربط معرفي مي گردد.

تبصره : براي موارد 11و 12و13 در صورت مشاهده تخلف مراتب بلافاصله به مسئولين ذيربط در دانشگاه گزارش خواهد شد.

-ساعات كار كتابخانه دانشكده ها به استثناي روزهاي تعطيلي دانشگاه از ساعت8صبح الي18بعد از ظهر و روزهاي پنج شنبه از ساعت 8صبح الي13بعد از ظهر و دو ماه تابستان طبق ساعا ت كاري تعيين شده دانشگاه مي باشد . كتابخانه ها نيز موظف به اعلام ساعات كار در سايت و محل مناسب مي باشند.