چهارشنبه 30 خرداد 1397 _ 05 شوال 1439 _ 20 ژوئن 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  شيوه هاي تأمين منابع


منابع مورد نياز كتابخانه عمدتاً از نمايشگاه بين
المللي کتاب تهران و سایر نمايشگاههای تخصصي معاونت پژوهشي وزارت بهداشت خريداري مي گردد. همچنين در صورت نياز و در طول سال، خريد از طريق مراجعه به ناشران صورت مي گيرد.
با توجه به محدوديت بودجه، سعي شده است تا حتي
‎‎‎‎‎‎‎الامكان ضروري ترين منابع با توجه به اهداف دانشكده خريداري گردند، در اين راستا اولويت هاي خريد هر گروه آموزشي در نظر گرفته می شود. تقاضاهاي دانشجويي بررسي و پس از تأييد ، جهت خريد كتابها اقدامات لازم صورت مي گيرد.