چهارشنبه 30 خرداد 1397 _ 05 شوال 1439 _ 20 ژوئن 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  شرح وظایف و اختیارات

 - همکاری در جهت گردآوری و تنظیم روشهای نوین پژوهشی با ریاست دانشکده

 - تهیه و تنظیم برنامه های پژوهشی با همکاری اعضای هیأت علمی

 - نظارت بر کلیه امور مربوط به سمینارهای اعضای هیأت علمی و دانشجویان

 - تهیه مقدمات و برنامه ریزی های مربوط به کارگاههای پژوهشی و تهیه پروپوزال

 - برآورد کلیه نیازهای پژوهشی دانشکده و پیش بینی و تهیه و تنظیم بودجه سالانه پژوهشی

 - شرکت در جلسات و نشست های گوناگون

 - نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان در کارهای محوله

 - تهیه گزارش از کارهای انجام یافته و اعلام آن به ریاست دانشکده

 - انجام سایر کارهای مربوطه برابر مقررات