دوشنبه 7 خرداد 1397 _ _ 17 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  TimeTable معاونت پژوهشی

برنامه جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی در سالتحصیلی 94- 1393

ردیف

روز

ساعت

تاریخ

مکان

1

پنج شنبه

9 صبح

1393/07/03

اتاق ریاست دانشکده

2

پنج شنبه

9 صبح

1393/08/01

اتاق ریاست دانشکده

3

پنج شنبه

9 صبح

1393/09/06

اتاق ریاست دانشکده

4

پنج شنبه

9 صبح

1393/10/04

اتاق ریاست دانشکده

5

پنج شنبه

9 صبح

1393/11/02

اتاق ریاست دانشکده

6

پنج شنبه

9 صبح

1393/12/07

اتاق ریاست دانشکده

7

پنج شنبه

9 صبح

1394/01/20

اتاق ریاست دانشکده

8

پنج شنبه

9 صبح

1394/02/03

اتاق ریاست دانشکده

9

پنج شنبه

9 صبح

1394/03/07

اتاق ریاست دانشکده