دوشنبه 7 خرداد 1397 _ _ 17 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  روز و ساعت ملاقات با دانشجو

ساعات ملاقات با دانشجویان جهت مشاوره: یکشنبه 12-10
مشاوره با دانشجویان شاهد و ایثارگر:  سه شنبه 12-10
مشاوره با دانشجویان در امور پژوهشی، در تمامی ایام هفته بجز ساعات درس و جلسات