دوشنبه 7 خرداد 1397 _ _ 17 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  طرح دروس گروه هوشبری

 

 خسرو کلاهدوزان

 طرح درس فوریت های پزشکی (Pdf )
 طرح درس کارآموزی (1) (
Pdf )

 طرح درس کارآموزی (2) (Pdf )
 طرح درس مراقبت از بیمار در بخش تصویر برداری پزشکی (Pdf )
 طرح درس تکنیک های بیهوشی (Pdf )
 طرح درس اصول بیهوشی (Pdf )
 طرح درس روش بیهوشی 2 (Pdf )
 طرح درس کارآموزی 4 (
pdf)
 طرح درس کمکهای اولیه (بخش احیای قلبی ریوی) (
pdf)
 طرح درس  کارآموزی پرستاری (
pdf)
 طرح درس کارآموزی در عرصه (pdf)

  
 
ناصر قربانیان

طرح درس اصول پرستاری و کار در اتاق عمل (
Pdf)
طرح درس واژه شناسی (
Pdf
)
طرح درس اصول مراقبتهای ویژه (
Pdf

 
 
 
  
معروف انصاری کزج


طرح درس اصول بیهوشی (Pdf)
طرح درس روش بیهوشی 1 (
Pdf
)
طرح درس روش بیهوشی 2 (
Pdf
)
طرح درس روش بیهوشی 3 (PDF)
طرح درس مراقبتهای پس از بیهوشی (
Pdf
)
طرح درس بی حسی و بیهوشی و احیاء در مامایی (
Pdf)
 

 
طرح درس مدرسین مدعو
 
 
طرح درس دكتر حبيب جباري
طرح درس مديريت در بيهوشي (
Pdf)


طرح درس دکتر چرخ ‌پور
طرح درس داروشناسی اختصاصی رشته‌ی هوشبری (
Pdf
)
طرح درس داروشناسی پایه رشته‌ی هوشبری (
Pdf
)


طرح درس جمیله ملکوتی
طرح درس جمعیت و تنظیم خانواده (
Pdf)طرح درس دکتر علی عابدالهی
طرح درس طرح درس آناتومی عمومی 2 (
Pdf)


طرح درس کوکبه
طرح درس روانشناسی (
JPG2) (JPG1)


طرح درس دکتر آذرمی، دكتر نجفي, دکتر چرخ پور
طرح درس فارماکولوژي اختصاصی (
Pdf)
طرح درس فارماکولوژي پايه (
Pdf)


طرح درس دكتر داوردان – دكتر سقطي زاده 

طرح درس فيزيوپاتولوژي(Pdf)طرح درس دكتر داوردان – دكتر رفيع  
طرح درس عوامل بيماري زا و بيماريهاي عفوني(Pdf)