مرخصی ها

 

مرخصي ها

 

الف _ انواع مرخصي

مرخصي اعضاي هيأت علمي به سه دسته تقسيم مي شود:

1- مرخصي استحقاقي

2- مرخصي استعلاجي

3- مرخصي بدون حقوق

 

1_ مرخصي استحقاقي

مرخصي استحقاقي اعضاي هيأت علمي رسمي آزمايشي و رسمي قطعي دو ماه در سال به نسبت ايام خدمت خواهد بود كه استفاده از آن علي الاصول در تابستان بوده و صدور حكم مرخصي موكول به آن است كه طبق تائيد مدير گروه برنامه هاي محوله را تكميل نموده باشند.

در ايام مرخصي اعضاي هيأت علمي حقوق و فوق العاده هاي مربوط پرداخت خواهد شد.

مرخصي استحقاقي سالانه اعضاي هيأت علمي پيماني يك ماه مي باشد.

 

2- مرخصي استعلاجي

هرگاه عضو هيأت علمي بيمار شود بطوريكه آن بيماري مانع از خدمت وي گردد بايد بلافاصله به دانشكده يا مؤسسه متبوع اطلاع دهد و گواهي پزشك معالج را از طريق دانشكده يا مؤسسه مربوط به امور اداري دانشگاه ارسال نمايد. امور اداري دانشگاه مكلف است گواهي پزشك معالج عضو مذكور را براي اظهار نظر نزد پزشك معتمد دانشگاه ارسال نمايد و در صورتيكه مفاد گواهي مورد تائيد قرار گيرد حكم مرخصي استعلاجي را صادر نمايد.

هرگاه گواهي پزشك معالج از لحاظ عدم توانايي عضو هيأت علمي به انجام دادن خدمت يا مدت معذوريت مورد ترديد پزشك معتمد باشد شخصاً عضو مذبور را معاينه و از طريق مقتضي حقيقت را احراز خواهد نمود.

در صورتيكه پزشك معتمد گواهي پزشك معالج را تأييد نكند، نظر خود را به عضو و امور اداري دانشگاه اعلام خواهد كرد. اگر عضو به نظر پزشك معتمد معترض باشد اختلاف به كميسيون پزشكي اعلام ارجاع مي شود و تا وقتي كه نظر كميسيون پزشكي اعلام نگرديده، عضو بايد طبق نظر پزشك معتمد عمل كند.

تشخيص ابتلاء به بيماري صعب العلاج و تعيين مدت معذوريت عضو هيأت علمي به عهده كميسيون پزشكي است. حداكثر مدت اين معذوريت در هر نوبت 6 ماه است و قابل تمديد خواهد بود.

به عضو هيأت علمي كه از مرخصي استعلاجي استفاده مي نمايد تا 4 ماه حقوق و فوق العاده هاي مربوطه و در صورتيكه به علت ابتلاء به بيماري صعب العلاج مرخصي استعلاجي وي بيش از 4 ماه باشد در مدت زائد بر 4 ماه به شرط آنكه بيماري به نحوي او را از كار كردن به عللي چون نقص عضو باز ندارد فقط حقوق پرداخت مي گردد.

مرخصي استعلاجي عضو هيأت علمي در صورتيكه بيماري او ادامه يابد با رعايت مقررات قابل تمديد است.

حفظ پست سازماني عضو هيأت علمي كه از مرخصي استعلاجي استفاده مي كند بيش از چهار ماه الزامي نيست.

به بانوان باردار براي هر بار زايمان تا سه فرزند، سه ماه معذوريت و براي فرزند چهارم به بعد دو ماه معذوريت با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط داده مي شود. معذوريت زايمان جزو مرخصي استعلاجي محسوب و تشخيص تاريخ شروع آن به عهده پزشك معالج خواهد بود.

حقوق و فوق العاده هاي مستخدمين پيماني كه عدم اشتغال آنان به سبب بيماري باشد و در بيمارستان بستري نشوند تا سه روز توسط دستگاه مربوط پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بيماري و حداكثر تا پايان قرارداد مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

 

3- مرخصي بدون حقوق

استفاده از مرخصي بدون حقوق مختص عضو رسمي است و موقوف به اختتام دوره آزمايشي است و فقط در موارد زير ممكن خواهد بود:

1- عضو هيأت علمي پس از استفاده از چهار ماه مرخصي استعلاجي سالانه به سبب ادامه همان بيماري يا ابتلاء به بيماري ديگر قادر به خدمت نباشد و بيماري او هم صعب العلاج تشخيص داده نشود.

2- احتياج عضو براي استفاده از مرخصي بدون حقوق و به تشخيص دانشگاه مسلم شود.

عضو هيأت علمي بايد تقاضا نامه استفاده از مرخصي بدون حقوق را با ذكر علت و مدت آن از طريق گروه مربوط به دانشكده يا مؤسسه متبوع ارسال نمايد. دانشكده يا مؤسسه تصميم لازم را در اين باره اتخاذ و در صورت موافقت مراتب را به منظور صدور حكم مرخصي بدون استفاده از حقوق به امور اداري دانشگاه پيشنهاد مي نمايد.

 

ب _ بازخريد و ذخيره مرخصي

مرخصي استحقاقي سالانه جز در موارد ذيل قابل ذخيره يا بازخريد نخواهد بود:

1- مازاد ايام تعطيلات نوروزي نسبت به كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري جزء مرخصي ساليانه اعضاي هيأت علمي محسوب مي شود. به استثناي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي نقاط محروم و جديدالتأسيس به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

2- اعضاي هيأت علمي كه شخصاً از تمام يا قسمتي از مرخصي خود در تابستان استفاده ننمايند حداكثر نصف مدت مرخصي استفاده نشده آنان در صورت ارائه دليل قانع كننده به تشخيص رئيس دانشكده قابل استفاده در طول سال تحصيلي بعد خواهد بود. به شرط آنكه به برنامه هاي آموزشي دانشكده يا مؤسسه مربوط لطمه نزند و در هر صورت مرخصي استفاده نشده قابل ذخيره براي سالهاي بعد از آن يا بازخريد نمي باشد.

3- در مواردي كه دانشگاه به دليل نياز به وجود عضو هيأت علمي براي انجام وظيفه اي كه از طرف دانشگاه به وي محول شده يا مي شود در مدت تابستان با درخواست استفاده عضو از تمام يا قسمتي از مرخصي استحقاقي موافقت ننمايد، مرخصي استحقاقي وي كه به علت عدم موافقت رئيس دانشگاه استفاده نشده حداكثر تا يك ماه بازخريد و مازاد آن حداكثر تا 15 روز ذخيره خواهد شد. مشروط بر اينكه در هر سال ميزان بازخريد مرخصي استحقاقي اعضاي هيأت علمي از 20 درصد كل اعضاي هيأت علمي هر دانشگاه تجاوز ننمايد. در صورتيكه مرخصي عضو طبق اين مصوبه بازخريد نگردد، چنانچه مرخصي ذخيره شده از 4 ماه تجاوز ننموده باشد، مرخصي استفاده نشده قابل ذخيره خواهد بود.

4- مدت مرخصي اعضاي هيأت علمي رسمي دانشگاه كه تصدي پستهاي مديريت آموزشي و پژوهشي در دانشگاه را به عهده دارند حداكثر 2 ماه در سال مي باشد و در صورتيكه اعضاي هيأت علمي متصدي پستهاي مديريت اداري و پشتيباني باشند مدت مرخصي آنان يك ماه در سال خواهد بود.

5- اعضاي هيأت علمي رسمي مي تواند با موافقت رئيس دانشكده و به شرط آنكه به برنامه هاي آموزشي دانشكده مربوط لطمه نزند از مرخصي سالانه و مرخصي ذخيره شده در هر سال تحصيلي حداكثر 4 ماه استفاده نمايند.

6- اعضاي هيأت علمي نمي توانند بيش از 4 ماه ، مرخصي ذخيره نمايند.

7- استفاده از رديفهاي 2 و 3 اين بند بايد مبتني بر صدور حكم مقامات مجاز دانشگاه باشد و در غير اين صورت مرخصي هيأت علمي استفاده شده تلقي خواهد شد.

8- چنانچه عضو هيأت علمي بنا به دعوت دانشگاه براي تدريس در كلاسهاي تابستاني بار كامل آموزشي را بدون دريافت حق التدريس تقبل نمايد مشمول رديف 3 خواهد بود.

9- در مواردي كه عضو هيأت علمي در حين استفاده از مرخصي استحقاقي تابستاني نياز به مرخصي استعلاجي يا زايمان دارد با تشخيص واحد و تصويب رئيس دانشگاه حداكثر نصف مرخصي استحقاقي وي ذخيره خواهد شد.

براي بازخريد مرخصي استحقاقي اعضاي هيأت علمي با رعايت مقررات مربوط فقط حقوق مرتبه و پايه و فوق العاده مخصوص عضو قابل پرداخت است.

 

ج _ ساير مقررات مربوط به مرخصي

1- در احتساب مرخصي روز و ماه و سال مطابق تقويم رسمي كشوري است و در مرخصي روزانه ماه سي روز حساب مي شود.

2- روزهاي تعطيل كه حين مرخصي واقع است جزو مدت مرخصي محسوب مي شود.

3- حقوق و فوق العاده هاي مدت مرخصي پس از صدور حكم مرخصي قابل پرداخت است.

4- عدم حضور عضو هيأت علمي در پست خود كه مدت آن از سه روز تجاوز ننمايد و مستند به عللي از قبيل آنچه كه ذيلاً درج مي شود باشد موجه شناخته خواهد شد.

· بيماري او

· صدمات ناشي از حوادث كه به او، پدر يا مادر و يا همسر و يا فرزندان او وارد آمده باشد/

· بيماري شديد پدر يا مادر يا همسر و يا فرزندان

· فوت خويشاوندان تا درجه 2 از طبقه 2

· دارا شدن فرزند

· ازدواج او يا فرزندش

تشخيص صحت و سقم جهات ادعاي عضو هيأت علمي به عهده رئيس دانشكده يا مؤسسه است. در صورتيكه ادعا تصديق شود غيبت عضو مذكور حسب علت جزو مرخصي استحقاقي يا استعلاجي وي محسوب و پيشنهاد لازم جهت صدور حكم به امور اداري دانشگاه ارسال خواهد شد.

 

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه هیجدهم اسفند 1389
  • ساعت 15:10
  • توسط بهرام فرجی
  • تعداد بازدید : 7773
captcha refresh