شنبه 18 ارديبهشت 1400 _ 25 رمضان 1442 _ 8 مه 2021
جستجو :
 منوی اصلی
 
  برنامه هاي آموزشي گروه
 در راستاي نهادينه نمودن فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده و حركت علمي در عرصه آموزش و پژوهش،گروه آموزشي هوشبري دانشكده پيراپزشكي برنامه هاي خود را در قالب برنامه استراتژيك و چشم انداز برنامه هاي پنج ساله

 

نام رشته و مقطع های ارائه شده

 

نام کامل رشته

مقطع

روزانه/شبانه

هوشبری

کاردانی

روزانه و شبانه

هوشبری

کارشناسی پیوسته

روزانه

هوشبری

کارشناسی ناپیوسته

روزانه و شبانه

رشته کاردانی هوشبری

الف) جدول دروس کل دوره کاردانی هوشبری

 

شماره درس

کد

درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

ساعات دروس

کد دروس

پیش نیاز

 

نظری

عملی

کار آموزی

جمع

 

01

معارف اسلامی (1)

عمومی

2

34

-

-

34

-

 

02

اخلاق و تربیت اسلامی

عمومی

2

34

-

-

34

-

 

03

فارسی

عمومی

3

51

-

-

51

-

 

04

زبان خارجه

عمومی

3

51

-

-

51

-

 

 

تربیت بدنی

عمومی

1

-

34

-

34

-

 

 

جمعیت و تنظیم خانواده

عمومی

2

34

-

-

34

-

 

07

فیزیک هوشبری

پایه

1

17

-

-

17

-

 

08

فیزیولوژی

پایه

2

51

-

-

51

-

 

09

تشریح

پایه

2

34

-

-

34

-

 

10

میکروب شناسی و استریلیزاسیون

پایه

1

17

-

-

17

-

 

11

بیماریهای داخلی جراحی

اختصاصی

3

51

-

-

51

08 و 09

 

12

اصول پایه فارماکولوژی

پایه

2

34

-

-

34

-

 

13

فارماکولوژی اختصاصی

اختصاصی

2

34

-

-

34

12

 

14

اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

اختصاصی

2

26

17

-

43

-

 

15

واژه شناسی پزشکی

اختصاصی

1

17

-

-

17

-

 

16

اصول مراقبت های ویژه

اختصاصی

2

34

-

-

34

-

 

17

اصول بیهوشی

اختصاصی

4

68

-

-

68

-

 

18

روش بیهوشی 1

اختصاصی

4

68

-

-

68

17

 

19

روش بیهوشی 2

اختصاصی

4

68

-

-

68

18

 

20

فوریتهای پزشکی

اختصاصی

2

26

17

-

43