دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز - خسرو کلاهدوزان

خسرو کلاهدوزان

بیهوشی
درجه علمی : مربی
شروع به خدمت : 1371
رشته تحصیلی : بیهوشی
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تلفن : 33348573
آدرس پست الکترونیکی : kolahdozank@tbzmed.ac.ir

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


سوابق اجرایی


 

·         سوابق مدیریت (اجرایی):

-  مسئول طرح رتبه بندی خدمات آموزشی دانشکده پیراپزشکی و رابط دانشکده با وزارت بهداشت و درمان و ...

-   استاد راهنمای برخی از دانشجویان در ترمهای مختلف

-   مسئول دفتر توسعه دانشکده پیراپزشکی

-   رئیس اداره آموزش دانشکده پیراپزشکی

-    معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

-     رئیس بخش گروه آموزشی دانشکده پیراپزشکی در مرکز آموزشی درمانی سینا
-   مدیر گروه آموزشی هوشبری
-   معاون اداری و مالی دانشکده در حال حاضر