دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز - معروف انصاری کزج

معروف انصاری کزج

هوشبری
درجه علمی : مربی
شروع به خدمت : از سال 1371
رشته تحصیلی : هوشبری
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تلفن : 33348573
آدرس پست الکترونیکی : marof_ansari@yahoo.com

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


سوابق اجرایی


-  مدیر گروه آموزشی هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مدت 5/5 سال از سال 1383 تا 1387  و از سال 1388 تا 1390

- سرپرست معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مدت 2 سال از سال 1385 تا 1387      

عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مدت 2 سال از سال1385 تا 1387

- عضو شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی به مدت 4 سال از سال 1384 تا 1387  و از سال 1388 تا 1390

- سرپرست گروه آموزشی هوشبری از تاریخ 17/8/1388 تا 12/2/1390.