دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز - داود خضرلو

داود خضرلو

رادیولوژی
درجه علمی : دانشیار
شروع به خدمت : 1396/3/6
رشته تحصیلی : فیزیک پزشکی
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی تهران
تلفن : 33356911
آدرس پست الکترونیکی : d.khezerloo@gmail.com