دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز - منا فاضل قاضیانی

منا فاضل قاضیانی

رادیولوژی
درجه علمی : استادیار
شروع به خدمت : 1397/12/22
رشته تحصیلی : رادیولوژی
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تلفن : 33344274
آدرس پست الکترونیکی :