دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز - ناصر قربانیان

ناصر قربانیان

هوشبری
درجه علمی : مربی
شروع به خدمت :
رشته تحصیلی : هوشبری
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تلفن : 33344274
آدرس پست الکترونیکی :

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


سوابق اجرایی


* رئیس اداره آموزش دانشکده پزشکی از سال 1378 تا 1379

* معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی از سال 1379 تا 1383

* معاون اداری و مالی دانشکده پیراپزشکی از سال 1383 تا 1385

* سرپرست گروه آموزشی هوشبری دانشکده پیراپزشکی  از سال 1387 تا 1388

* مدیر گروه آموزشی گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی از سال 1390 تا 1393

* معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی از سال 1390 تا کنون

* عضو بورد دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی از سال 1392 تا کنون