عارفه سیدشوری


سمت سازمانی:رئیس اداره امور عمومی

  • 33345802
  • https://paramedfac.tbzmed.ac.ir/PChart/223/23/