حبیبه حسن زاده


سمت سازمانی:مسئول روابط عمومی , مسئول امور فرهنگی , مسئول آموزش ضمن خدمت کارکنان , مسئول تکریم ارباب رجوع

  • 33392632
  • https://paramedfac.tbzmed.ac.ir/PChart/223/81/