شنبه 18 مرداد 1399 _ 17 ذو الحجة 1441 _ 8 اوت 2020
جستجو :
 منوی اصلی
 
 منوی اصلی
 
  طرح دروس گروه هوشبری

                        

   خسرو کلاهدوزان

طرح درس فوریت های پزشکی (
Pdf )
طرح درس کارآموزی (1) (
Pdf )
طرح درس کارآموزی (2) (Pdf )
طرح درس مراقبت از بیمار در بخش تصویر برداری پزشکی (Pdf )
طرح درس تکنیک های بیهوشی (Pdf )
طرح درس اصول بیهوشی (Pdf )
طرح درس روش بیهوشی 2 (Pdf )
طرح درس کارآموزی 4 (pdf)
طرح درس کمکهای اولیه (بخش احیای قلبی ریوی) (pdf)
طرح درس  کارآموزی پرستاری (pdf)

  
 
    ناصر قربانیان

طرح درس اصول پرستاری و کار در اتاق عمل (
Pdf)
طرح درس واژه شناسی (
Pdf)
طرح درس اصول مراقبتهای ویژه (
Pdf
 
 
 
      معروف انصاری کزج

طرح درس اصول بیهوشی (Pdf)
طرح درس روش بیهوشی 1 (
Pdf)
طرح درس روش بیهوشی 3 (
Pdf)
طرح درس مراقبتهای پس از بیهوشی (
Pdf)
طرح درس بی حسی و بیهوشی و احیاء در مامایی (Pdf)
 


 
طرح درس مدرسین مدعو
 
 


طرح درس دكتر حبيب جباري
طرح درس مديريت در بيهوشي (
Pdf)


طرح درس دکتر چرخ ‌پور
طرح درس داروشناسی اختصاصی رشته‌ی هوشبری (
Pdf)
طرح درس داروشناسی پایه رشته‌ی هوشبری (
Pdf)


طرح درس جمیله ملکوتی
طرح درس جمعیت و تنظیم خانواده (Pdf)طرح درس دکتر علی عابدالهی
طرح درس طرح درس آناتومی عمومی 2 (Pdf)


طرح درس کوکبه
طرح درس روانشناسی (JPG2) (JPG1)


طرح درس دکتر آذرمی، دكتر نجفي, دکتر چرخ پور
طرح درس فارماکولوژي اختصاصی (Pdf)
طرح درس فارماکولوژي پايه (Pdf)


طرح درس دكتر داوردان – دكتر سقطي زاده 
طرح درس فيزيوپاتولوژي(Pdf)طرح درس دكتر داوردان – دكتر رفيع  
طرح درس عوامل بيماري زا و بيماريهاي عفوني(Pdf)

 
  طرح دروس گروه هوشبری

                        

   خسرو کلاهدوزان

طرح درس فوریت های پزشکی (
Pdf )
طرح درس کارآموزی (1) (
Pdf )
طرح درس کارآموزی (2) (Pdf )
طرح درس مراقبت از بیمار در بخش تصویر برداری پزشکی (Pdf )
طرح درس تکنیک های بیهوشی (Pdf )
طرح درس اصول بیهوشی (Pdf )
طرح درس روش بیهوشی 2 (Pdf )
طرح درس کارآموزی 4 (pdf)
طرح درس کمکهای اولیه (بخش احیای قلبی ریوی) (pdf)
طرح درس  کارآموزی پرستاری (pdf)

  
 
    ناصر قربانیان

طرح درس اصول پرستاری و کار در اتاق عمل (
Pdf)
طرح درس واژه شناسی (
Pdf)
طرح درس اصول مراقبتهای ویژه (
Pdf
 
 
 
      معروف انصاری کزج

طرح درس اصول بیهوشی (Pdf)
طرح درس روش بیهوشی 1 (
Pdf)
طرح درس روش بیهوشی 3 (
Pdf)
طرح درس مراقبتهای پس از بیهوشی (
Pdf)
طرح درس بی حسی و بیهوشی و احیاء در مامایی (Pdf)
 


 
طرح درس مدرسین مدعو
 
 


طرح درس دكتر حبيب جباري
طرح درس مديريت در بيهوشي (
Pdf)


طرح درس دکتر چرخ ‌پور
طرح درس داروشناسی اختصاصی رشته‌ی هوشبری (
Pdf)
طرح درس داروشناسی پایه رشته‌ی هوشبری (
Pdf)


طرح درس جمیله ملکوتی
طرح درس جمعیت و تنظیم خانواده (Pdf)طرح درس دکتر علی عابدالهی
طرح درس طرح درس آناتومی عمومی 2 (Pdf)


طرح درس کوکبه
طرح درس روانشناسی (JPG2) (JPG1)


طرح درس دکتر آذرمی، دكتر نجفي, دکتر چرخ پور
طرح درس فارماکولوژي اختصاصی (Pdf)
طرح درس فارماکولوژي پايه (Pdf)


طرح درس دكتر داوردان – دكتر سقطي زاده 
طرح درس فيزيوپاتولوژي(Pdf)طرح درس دكتر داوردان – دكتر رفيع  
طرح درس عوامل بيماري زا و بيماريهاي عفوني(Pdf)