جمعه 17 مرداد 1399 _ 16 ذو الحجة 1441 _ 7 اوت 2020
جستجو :
 منوی اصلی
 
  رزومه دکتر قره آقاجی
نام: ناهیده

نام خانوادگی: قره آغاجی

گروه آموزشی: رادیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: فیزیک پزشکی

علایق پژوهشی: Cancer detection با استفاده از نانوذرات و MRI، دزیمتری و حفاظت پرتوی

فعالیتهای آموزشی: تدریس دروس : 1) فیزیک پزشکی 2) روش های پرتونگاری 1،2،3 3) رادیوبیولوژی 4) دزیمتری پرتوهای یونیزان 5) مواد کنتراست در رادیولوژی 6) تکنیک ها و جنبه های بالینی توموگرافی کامپیوتری 7) کاربرد رایانه در تصویربرداری پزشکی 8) روشهای پرتونگاری اختصاصی 9) اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی 10 ) مبانی آکوستیک 11) فیزیک عمومی دانشجویان فیزیوتراپی و پروتز دندانی 12) سمینار

فعالیتهای پژوهشی :

مقالات ISI و علمی پژوهشی (Publications) :

1) Detection sensitivity of lymph nodes of various sizes using USPIO nanoparticles in MRI. Journal of Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 2010; 6: 496–499. (ISI, Impact factor: 5.440).

2) Optimization of pulse sequences in magnetic resonance lymphography of axillary lymph nodes using magnetic nanoparticles. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2009; 9: 4448-4452. (ISI, Impact factor: 1.987).

3) How size evaluation of lymph node is protocol dependent in MRI when using ultrasmall superparamagnetic iron oxide nanoparticles, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2009; 321: 1563-1565. (ISI, Impact factor: 1.283).

4) Prenatal diagnosis of Robert/Sc syndrome in a diabetic mother with a history of Mebendazole and Glibenclamide intake. Journal of Acta Medica Iranica. 2003; 41: 148-149.

5) ارزیابی دز جذبی اعضا و دز موثر بیماران در پرتونگاریهای قفسه صدری در بیمارستان قائم (عج) مشهد. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شماره هفتاد، سال چهل وسوم، زمستان 1379، صفحه 13-9

6) مطالعه دز دریافتی گناد، مغز استخوان و تیروئید در پرتونگاریهای رایج بیمارستان قائم (عج) مشهد. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، شماره شصت ونهم، سال چهل وسوم، پائیز 1379، صفحه 7-3

7) بررسی دز موثر بیماران از پرتونگاریهای رایج بیمارستان قائم (عج) مشهد. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شماره شصت ونهم، سال چهل وسوم، پائیز 1379، صفحه 47-41

مقالات ارائه شده در مجامع علمي (Oral or poster presentations):

 
1) Optimization of imaging parameters in MR lymphography using iron oxide nanoparticles. 9th Iranian Congress of Medical Physics, Tehran, Iran, May 19-20, 2010.

2) Effect of MRI on detection of lymph node size using USPIO nanoparticles. NanoSmat 2008 conference. Barcelona, Spain, October 21-24, 20083) وابستگی اندازه غدد لنفاوی تصویر شده در MRI به نوع پروتکل با استفاده از نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامغناطیس فراریز، هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، 9-8 خرداد 1387

4) بررسی وضعیت موجود مواد کنتراست زای MR حاوی ذرات نانو پارامغناطیس اکسید آهن (USPIO) و میزان حساسیت آشکارسازی آنها، هفتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران، اهواز، ایران، 26-24 بهمن 1385


 
5) Study of effective parameters on image quality using USPIO nanoparticles in MR lymphography. Iran’s 1st International Conference on Biomaterials. Tehran, Iran, November 12-15, 2007.

6) Detection sensitivity of MRI using ultrasmall superparamagnetic iron oxide nanoparticles (USPIO) in biological tissues. EMBS Annual International Conference. New York City, USA, August 30- September 3, 2006.

7) Effect of MR protocols on detectability of ultrasmall superparamagnetic iron oxide nanoparticles (USPIO). 6th
International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers. Krems, Austria, May 17-20, 2006
 
8) ارزیابی دز گنادها در انواع رایوگرافی های متداول در بیمارستان قائم (عج) مشهد، چهارمین کنگره فیزیک پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، اردیبهشت 1379

9) ارزیابی دز اعضا ناشی از رادیوگرافی روبروی سینه (PA) در بیمارستان قائم (عج) مشهد، چهارمین کنگره فیزیک پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، اردیبهشت 1379

مدارک تحصیلی:

- دکتری تخصصی (Ph.D) فیزیک پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تهران
- کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- کارشناسی تکنولوژی رادیولوژی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز


سوابق تدریس: 8 سال

سمت اجرایی : استاد راهنمای دانشجویان استعداد های درخشان

افتخارات و دستاوردهای علمی:

1- رتبه اول کشوری در آزمون Ph.D فیزیک پزشکی سال تحصیلی 83-1382 و دریافت لوح تقدیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2- دریافت چهار لوح تقدیر به عنوان مدرس نمونه از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3- دریافت پنج لوح تقدیر به عنوان دانشجوی ممتاز Ph.D و استعداد درخشان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

4- رتبه اول بین دانش آموختگان رشته فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دوره Ph.D

5- رتبه اول بین دانش آموختگان رشته تکنولوژی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در دوره کارشناسی )

آدرس الکترونیکی: gharehaghaji@gmail.com
شماره تماس محل کار: 3361900-0411

شماره فکس محل کار: 3368733-0411

آدرس محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پیراپزشکی، گروه آموزشی رادیولوژی
 
Name: Nahideh
Family name: Gharehaghaji
Radiology Dept.
Academic degree: Assistant professor
Field of study : Medical physics
Research Interests: Cancer detection using nanoparticles and MRI, Dosimetry and radiation protection

Educational Activities: Teaching: 1) Medical physics 2) Radiographic techniques 1,2 and 3 3) Radiobiology 4) Dosimetry of ionizing radiations 5) Contrast agents in radiology 6) Technical and clinical aspects of CT scan 7) Application of computer in medical imaging 8) Special radiographic techniques 9) Medical terminology in radiology 10) Acoustic principles 11) General Physics
Diploma:
Ph.D: Medical Physics - Tehran University of Medical Sciences
MSc: Medical Physics - Mashhad University of Medical Sciences
BSc: Technology of Radiology - Tabriz University of Medical Sciences
Teaching Experience: 8 years
Academic excellent awards:
1- Award from Ministry of Health and Medical Education of Iran, 2003

2- Four awards from Tabriz University of Medical Sciences, 2000, 2001, 2002 and 2003

3- Five awards from Tehran University of Medical Sciences, 2003, 2004, 2005 (2 times) and 2009
Email address: gharehaghaji@gmail.com
Work tel No: 0411-3361900
Work fax No: 0411-3368733
Work address: Tabriz University of Medical Sciences, Paramedical school, Department of Radiology