جمعه 1 آذر 1398 _ 24 ربيع الأول 1441 _ 22 نوامبر 2019
جستجو :
 منوی اصلی
 
  رزومه ناصر قربانیان
 
نام: ناصر

نام خانوادگی: قربانیان

گروه آموزشی: هوشبری

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: بیهوشی

علایق پژوهشی: اداره راه هوایی و بی حسی های موضعی

فعالیتهای آموزشی: تدریس دروس نظری و بالینی

مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سوابق تدریس: 18 سال

سوابق اجرایی: 7 سال

آدرس الکترونیکی: Ghorbanian@yahoo.com

شماره تماس محل کار: 3348573-0411

شماره فکس محل کار: 3368733-0411

آدرس محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز – دانشکدۀ پیراپزشکی – گروه بیهوشی

Name: Nasser

Family name: Ghorbanian

Anesthesiology Dept.

Academic degree: Instructor

Field of study: Anesthesiology

Research Interests: Airway management and regional anesthesia

Educational Activities: clinical and theoretical education

Diploma: M.S.c

Teaching Experience: 18 years

Executive Experience: 7 years

Email address: Ghorbanian@yahoo.com

Work tele No: 0411-3348573

Work fax No: 0411-3368733

Work address: Paramedical Faculty of Tabriz University of Medical Sciences