سه شنبه 29 مهر 1399 _ 02 ربيع الأول 1442 _ 20 اکتبر 2020
جستجو :
 منوی اصلی
 
  فعالیت های پژوهشي گروه
طرح های تحقیقاتی پایان یافته:

بررسی مقاومت دارویی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم های غیرتوبرکلوزی نسبت به داروهاي رده اول وبعضي از داروهاي رده دوم

مقايسه روش هاي PCR-RFLP با روش نسبي در تشخيص مقاومت دارويي مایکوباکتریوم توبرکلوزیس نسبت به ايزونيازيد.

بررسی مقاومت دارویی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم های غیرتوبرکلوزی نسبت به آمیکاسین وکانامیسین. بعنوان: مجری طرح

حساسیت دارویی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم های غیرتوبرکلوزی نسبت به سیپروفلوکساسین و افلوکساسین. بعنوان:همکار اصلی

بررسی مقاومت دارویی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوزی نسبت به کلاریترومایسین و آموکسی سیلین و کلاولانات. بعنوان :همکار اصلی


طرح های تحقیقاتی تصویب شده در دست اجرا:

ارزش تشخیصی PCR در سل خارج ریوی بمدت 5 سال : بعنوان:همکار اصلی

مقایسه روش Proportion با روش PCR در تشخیص مقاومت نسبت به ایزونیازید, ریفامپین, و اتامبوتول در سویه های ایزوله شده مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از بیمارن و همچنین بررسی تنوع این سویه ها بوسیله IS6110-RFLP , MIRU و Spoligotyping در شش استان کشور.بعنوان: همکار اصلی

تاثیر مقاومت دارویی سویه های ایزوله شده مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در سرعت منفی شدن خلط بیماران. بعنوان: همکار اصلی

بررسی اکتیو بیماری سل در اطرافیان درجه یک بیماران سل ریوی خلط مثبت در طی سالهای 1382 الی نیمه اول 1384- بعنوان همکار اصلی.


طرح های تحقیقاتی پیشنهاد شده در شرف تصویب نهایی:

بررسی ژنهای عامل مقاومت به ونکومایسین با روشMultiplex PCR در گونه های انتروکوک ایزوله شده از بیماران بستری و سرپائی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا در تبریز

بررسی حساسیت دارویی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس نسبت به پیرازینامید


طرحهای آینده:

اپیدمیولوژی سل و دیگر بیماریهای عفونی

سرطان های خون

مقاومت دارویی

ایدز

تولید آنتی بیوتیک


مقالات: مقالات چاپ شده توسط اعضای هیأت علمی گروه آموزشی در مجلات معتبر داخلی و مجلات معتبر خارجی که به تفیکیک در CV اعضا هیات علمی گروه موجود است.


کتابها: 4 مورد


پایان نامه ها: به تفیکیک در CV اعضا هیات علمی گروه موجود است..