پنجشنبه 8 آبان 1399 _ 11 ربيع الأول 1442 _ 29 اکتبر 2020
جستجو :
 منوی اصلی
 
  مدیر گروه
نام: اسماعیل

نام خانوادگی: پسیانیان

گروه آموزشی: رادیولوژی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: فیزیک پزشکی

علایق پژوهشی: دزیمتری و حفاظت

فعالیتهای آموزشی: 1- فیزیک پرتوشناسی تشخیصی- 2- ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی- 3- تصویربرداری با امواج فراصوت در پزشکی – 4- اصول فیزیکی سیستمهای توموگرافی کامپیوتری- 5- روشهای پرتونگاری – 6- فیزیک پرتوها

فعالیتهای پژوهشی : 1- تعیین ضخامت موانع اولیه و ثانویه بر اساس بارکار واقعی با استفاده از گزارش شماره 49 و 147 انجمن ملی حفاظت در برابر پرتوها در بخش رادیولوژی بیمارستان شهدای تبریز – 2- بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات در بایگانی بخشهای رادیولوژی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت – 3- بررسی تأثیر نوع دستگاه و تکنولوژی مورد استفاده در میزان پرتوگیری بیماران در آزمونهای مختلف سی تی اسکن

مقالات و کنگره ها : 1- بررسی اثر آلتراساند درمانی برایجاد ناهنجاریهای کروموزمی در لنفوسیهای خون محیطی انسان- 2- مطالعه علل تکرار رادیوگرافیها در دو بیمارستان تبریز- 3- اثرات شدت و فرکانس پرتوهای آلتراساند برناهنجاریهای کروموزومی- 4- بررسی عوامل موثردرکاهش تخمین دز درجهت بهبود کیفیت پرتو درمانی- 5- Shielding evaluation of a typical radiography department: a comparison between NCRP reports NO. 49 and 147. 6- بررسی ماکزیموم ارتباط بین غلظت ماده کنتراست و دانسیته سیگنال در میدانهای مغناطیسی 3/0 و 5/1 تسلا با استفاده از سکانس اسپین اکو در تصویربرداری مدارک تحصیلی: فوق لیسانس

سوابق تدریس: سوابق اجرایی: مدیر گروه رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی - معاون آموزشی گروه رادیولوژی– مسئول فیزیک بهداشت بیمارستان امام رضا (ع)
آدرس الکترونیکی: ipesianian@yahoo.com
شماره تماس محل کار: 3368733-0411

شماره فکس محل کار: 3368733-0411

آدرس محل کار: دانشکده پیراپزشکی – گروه رادیولوژی

 
Name: Ismail
Family name: Pesianian
Radiology Dept.
Academic degree: Lecturer
Field of study : Medical physics
Research Interests: Dosimetry and Radiation protection

Educational Activities: Teaching the physics of Diagnostic Imaging , the ultrasound and its applications in Medicine , the principles of computed tomography, Radiographic procedures, Radiation physics , Image Recording and Display in Medicine .
Diploma: MSc
Teaching Experience: 17 years
Executive Experience: Head of Radiology Department , In charge of Health physics of Imam Reza Hospital ,Vice- chancellor of Radiology Department .
Email address: ipesianian@yahoo.com
Work tel No: 0411-3368733
Work fax No: 0411-3368733
Work address: pramedical school, Dcpartmennt of Radiology