پنجشنبه 30 فروردين 1397 _ 03 شعبان 1439 _ 19 آوریل 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  گروه هوشبری

معرفي گروه

 

گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی فعالیت مستقل خود را از سال1372 با آموزش دانشجويان رشته هوشبری در مقطع کاردانی آغاز نمود. در حال حاضر این گروه دارای 4 نفر عضو هیأت علمی و یک نفر کارشناس هوشبری و یک نفر منشی گروه می باشد و در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبری دانشجوی شاغل به تحصیل دارد. دروس مربوط به رشته هوشبری از جمله بطور نظری و عملی توسط اعضای هیأ ت علمی گروه تدریس می شود. تعداد دانشجویان رشته هوشبری این گروه هم اکنون حدود 200 نفر در 6 ترم مختلف تحصیلی می باشند. کارآموزی در عرصه دانشجویان هوشبری در قالب برنامه مدون، طبق گروه بندی های تنظیم شده در آغاز هر ترم تحصیلی و با حضور اعضای هیأت علمی و همکاری کارشناسان بخشهای مختلف مراکز آموزشی درمانی در 12 مرکز آموزشی درمانی صورت می گیرد. ارزیابی دانشجویان در دروس نظری بصورت امتحان میان ترم، پایان ترم انجام شده و دروس عملی و کارآموزی در عرصه بصورت آزمون سازمان یافته بالینی انجام می گیرد.

 

·         مدیر گروه
·
         شرح وظایف مدیرگروه

·          اعضای هیئت علمی گروه

·         اعضاء شورای گروه

·          شناسنامه  گروه    

·         ارزشیابی درونی گروه

·         طرح درس اساتید
·        برنامه هفتگی اساتید

·        کارمندان گروه
          برنامه استراتژیک گروه

·          اخبار گروه


 

·          فعالیت های پژوهشي گروه

·            وب سایت های مرتبط با گروه

·          مرکز مهارت های بالینی  

·         دانش آموختگان گروه

·          تماس  گروه

·         رشته های آموزشی گروه

·         صندوق پیام گیر گروه

·    
 برنامه تشکیل جلسات گروه آموزشی هوشبری در سال95