اولین جلسه شورای فرهنگی دانشکده در سال 1401
دومین رقابت 200 ثانیه ترجمان
روز جهانی بدون دخانیات
روز معلم گرامی باد

برگزاری کارگاه حضوری «نظام نوآوری باز»

همراه با گواهی شرکت در کارگاه

استارتاپ با موضوع مواد و تجهیزات پزشکی

مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی استان سمنان برگزار می کند