پنجشنبه 30 فروردين 1397 _ 03 شعبان 1439 _ 19 آوریل 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  شرح وظایف و اختیارات

 

 - دریافت خط مشی های لازم از ریاست و معاونین دانشگاه

 - نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغی از طریق ریاست دانشگاه

 - نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیأت علمی

 - بررسی های لازم جهت گردآوری و تنظیم روشهای نوین آموزشی

 - انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی برحسب نیازهای کشور و اولویت های مربوطه

 - ایجاد ارتباط با نهادها، موسسات و مراکز علمی و آموزشی داخلی یا خارج از کشور به منظور انجام مبادلات علمی

 - نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده

 - ارزیابی و هماهنگی کلیه فعالیت های واحدهای دانشکده

 - نظارت بر اجرای دقیق مقررات، آئین نامه ها و ضوابط مربوطه

 - انجام اقدامات لازم جهت تأمین نیازهای دانشکده مانند وسایل و دستگاههای آموزشی، استخدام استاد و... و دیگر نیازهای مربوطه

 - نظارت بر تهیه و تدارک بودجه دانشکده

 - دریافت گزارشهای لازم از کارهای انجام یافته جهت اطلاع مقامات مافوق