پنجشنبه 30 فروردين 1397 _ 03 شعبان 1439 _ 19 آوریل 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  شرح وظایف و اختیارات

 
 - همکاری با ریاست دانشکده در جهت جمع آوری و تنظیم روشهای نوین آموزشی

 - تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی با همکاری گروههای آموزشی و سایر اشخاص واجد شرایط

 - نظارت بر کلیه امور مربوط به انتشارات و تهیه و تنظیم جزوات درسی و پرسشهای امتحانی و آزمونها

 - نظارت بر امر تهیه مقدمات و برنامه ریزیهای مربوط به امتحانات و سایر دوره های آموزشی

 - اقدام در جهت برآورد نیازهای اداری، آموزشی و خدماتی دانشکده و تأمین آنها

 - انجام امور دانشکده و صدور دستورات لازم در غیاب رئیس دانشکده، برابر اختیارات تفویضی

 - شرکت در جلسات و نشست های گوناگون مرتبط

 - نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان در انجام کارهای محوله

 - تهیه گزارشهای لازم از کارهای انجام یافته جهت ارائه به ریاست دانشکده

 - نظارت بر انجام کارهای اداری و انجام سایر کارهای مربوطه برابر مقررات