دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده پیراپزشکی قسمت یا واحـد : رئیس دانشکده
اسامـی افــــراد : دکتر محمد آهنگرزاده رضایی شماره داخلــی : 33392627
شماره مستقیم : 33344777 شمــاره فـکـس : 33361300
نام حــــــــــوزه : دانشکده پیراپزشکی قسمت یا واحـد : معاون آموزشی
اسامـی افــــراد : دکتر منا فاضل شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33344274 شمــاره فـکـس : 33361300
نام حــــــــــوزه : دانشکده پیراپزشکی قسمت یا واحـد : معاون اداری و مالی
اسامـی افــــراد : خسرو کلاهدوزان شماره داخلــی : 33392646
شماره مستقیم : 33345164 شمــاره فـکـس : 33361300
نام حــــــــــوزه : دانشکده پیراپزشکی قسمت یا واحـد : معاون پژوهشی
اسامـی افــــراد : دکتر داوود خضرلو شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33342563 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده پیراپزشکی قسمت یا واحـد : مدیر گروه هوشبری
اسامـی افــــراد : دکتر ریحانه ابری شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33348573 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده پیراپزشکی قسمت یا واحـد : مدیر گروه رادیولوژی
اسامـی افــــراد : دکتر داوود خضرلو شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33356911 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده پیراپزشکی قسمت یا واحـد : مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
اسامـی افــــراد : دکتر جلیل راشدی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33371971 شمــاره فـکـس : 33371971
نام حــــــــــوزه : دانشکده پیراپزشکی قسمت یا واحـد : مدیر گروه معارف اسلامی
اسامـی افــــراد : میر جعفر طباطبایی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33341674 شمــاره فـکـس : 33364138
نام حــــــــــوزه : دانشکده پیراپزشکی قسمت یا واحـد : مدیر گروه علوم پایه
اسامـی افــــراد : دکتر آصف خلیلی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33361900 شمــاره فـکـس : 33361900
نام حــــــــــوزه : دانشکده پیراپزشکی قسمت یا واحـد : رئیس اداره امور عمومی
اسامـی افــــراد : عارفه سید شوری شماره داخلــی : 33392639
شماره مستقیم : 33344268 شمــاره فـکـس :