اساتید دانشکده پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی

ریحانه ابری

هوشبری استادیار re.abri@tbzmed.ac.ir

محمد اصغرزاده

علوم آزمایشگاهی استاد تمام asgharzadehm@tbzmed.ac.ir 33371971

مجید اصلان آبادی

علوم پایه مربی aslanabadi1@yahoo.com 33361900

حسین جلائی نوبری

معارف اسلامی دانشیار nobari@gmail.com 33344777

بهرام جمالی

علوم پایه استادیار jamalib@tbzmed.ac.ir 33362081

ناصر خدایاری

علوم پایه استادیار khodayarin@tbzmed.ac.ir 33361900

داود خضرلو

رادیولوژی استادیار d.khezerloo@gmail.com 33368733

آصف خليلي

علوم پایه استادیار khalilias@tbzmed.ac.ir 33361900

یوسف خیری

معارف اسلامی دانشیار yousof.khairy@gmail.com 33341674

مریم زین العابدینی

علوم پایه استادیار 33361900

اکبر ساجدی

معارف اسلامی دانشیار akbarsajedi@gmail.com 33341674

سیمین ستارپور

علوم پایه استادیار sattarpours@tbzmed.ac.ir 33361900

فخرالسادات سجادیان

رادیولوژی استادیار mariasajjadian@yahoo.com 33356911

میر سجاد سید موسوی

علوم پایه استادیار mosavi_saied@yahoo.com 33361900

میکائیل صفایی

معارف اسلامی دانشیار dm_safaei@yahoo.com 33341674

سيد جعفر طباطبايي

معارف اسلامی مربی tabatabaeimj@tbzmed.ac.ir 33341674

جلال عبدالعلیزاده

علوم آزمایشگاهی استاد abdolalizadehj@tbzmed.ac.ir 33371971

مهدی عدالتی

علوم آزمایشگاهی استادیار edalatim@tbzmed.ac.ir 33345352

محسن عرفاني راد

معارف اسلامی مربی arfany_sm@yahoo.com 33341674

منا فاضل قاضیانی

رادیولوژی استادیار 33368733

ناصر قربانیان

هوشبری مربی 33344274

ناهیده قره آغاجی

رادیولوژی استاد gharehaghajin@tbzmed.ac.ir 33356911

سیدرضا مؤدب

علوم آزمایشگاهی استاد moaddabr@tbzmed.ac.ir 33342563

حسن محمد پور انوری

هوشبری دانشیار 33348573

جواد نعمتی

معارف اسلامی دانشیار nematij@tbzmed.ac.ir 33347258