اساتید دانشکده پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی

ریحانه ابری

هوشبری استادیار re.abri@tbzmed.ac.ir

محمد اصغرزاده

علوم آزمایشگاهی استاد asgharzadehm@tbzmed.ac.ir 33371971

مجید اصلان آبادی

علوم پایه مربی aslanabadi@tbzmed.ac.ir 33361900

حسین جلائی نوبری

معارف اسلامی دانشیار nobari@gmail.com 33344777

بهرام جمالی

علوم پایه استادیار jamalib@tbzmed.ac.ir 33362081

ناصر خدایاری شوطی

علوم پایه استادیار khodayarin@tbzmed.ac.ir 33361900

داود خضرلو

رادیولوژی دانشیار d.khezerloo@gmail.com 33356911

آصف خليلي

علوم پایه دانشیار khalilias@tbzmed.ac.ir 33361900

یوسف خیری

معارف اسلامی دانشیار yousof.khairy@gmail.com 33341674

جلیل راشدی

علوم آزمایشگاهی استادیار j.rashedi@tbzmed.ac.ir 33371971

مریم زین العابدینی

علوم پایه استادیار zeinolabedini@tbzmed.ac.ir 33361900

اکبر ساجدی

معارف اسلامی دانشیار akbarsajedi@gmail.com 33341674

سیمین ستارپور

علوم پایه استادیار sattarpours@tbzmed.ac.ir 33361900

فخرالسادات سجادیان

رادیولوژی استادیار mariasajjadian@yahoo.com 33356911

میر سجاد سید موسوی

علوم پایه دانشیار mosavis@tbzmed.ac.ir 33361900

مهران سیف فرشد

علوم پایه استادیار seiffarshad@tbzmed.ac.ir 33361900

میکائیل صفایی

معارف اسلامی استاد dm_safaei@yahoo.com 33341674

سيد جعفر طباطبايي

معارف اسلامی مربی tabatabaeimj@tbzmed.ac.ir 33341674

جلال عبدالعلیزاده

علوم آزمایشگاهی استاد abdolalizadehj@tbzmed.ac.ir 33371971

محسن عرفاني راد

معارف اسلامی مربی arfany_sm@yahoo.com 33341674

منا فاضل قاضیانی

رادیولوژی استادیار 33344274

ناصر قربانیان

هوشبری مربی 33344274

ناهیده قره آغاجی

رادیولوژی استاد gharehaghajin@tbzmed.ac.ir 33368733

خسرو کلاهدوزان

بیهوشی مربی 33348573

سیدرضا مؤدب

علوم آزمایشگاهی استاد moaddabr@tbzmed.ac.ir 33371971

حسن محمد پور انوری

هوشبری دانشیار 33348573

بهروز مهدوی پور صباحی

علوم آزمایشگاهی استادیار mahdavib@tbzmed.ac.ir 33345352

جواد نعمتی

معارف اسلامی دانشیار nematij@tbzmed.ac.ir 33347258

دکتر مهدی یزدانی

معارف اسلامی استادیار