معاون اداری و مالی
شرح وظایف:
 • ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه و ارتقاء کمی و کیفی راندمان کار پرسنل از طریق تشویق، تنبیه و سایر روشهای اصولی و منطقی مدیریتی
  • تلاش برای ایجاد شرایط مناسب محیط کار و رفاه کارکنان.

  • سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اعتبارات واحد تحت سرپرستی.

  • ارزشیابی صحیح و عادلانه و به موقع کارکنان تحت سرپرستی خود.

  • نظارت بر حضور و غیاب کارکنان دانشکده و رسیدگی به گزارشات لازم.

  • اشتراک مساعی در تنظیم بودجه دانشکده با مسئولین مربوطه.

  • نظارت و مراقبت و بهره برداری از ساختمانهای موجود از لحاظ آب، برق، تلفن و تأسیسات دانشکده با همکاری واحد مرکزی.

  • ایجاد هماهنگی بین امور ستادی دانشگاه با وظایف و مسئولیتهای اصلی به منظور دستیابی هر چه سریعتر به هدفهای مورد نظر.

  • نظارت بر حسن انجام امور اداری، مالی، خدماتی و تعمیراتی دانشکده.

  • نظارت و بررسی اموال و موجودیهای نقدی و جنسی دانشکده و درخواست گزارشات لازم در خصوص انبارگردانی هر سال یکبار.

  • شرکت در کمیته ها، کنفرانسها، کمیسیون ها و سمینارهای اداری و مالی در صورت لزوم.

  • پیش بینی اعتبارات دانشکده و نظارت بر هزینه ها از نظر ملزومات اداری، فنی، آموزشی و سایر.

  • نظارت بر انجام امور تدارکاتی دانشکده طبق دستورالعملهای صادره از طرف دانشگاه با رعایت آئین نامه ها و مقررات موضوعه.

  • نظارت بر اجرای کلیه فعالیتهای مربوط به دریافت درآمدهای دانشکده.
  • نظارت بر برقراری انتظامات داخل ساختمانها و محوطه دانشکده و ارائه طریق راه حلهای مناسب در مواقع ضروری.

  • انجام کلیه امور ارجاعی از طرف ریاست دانشکده در غیاب رئیس دانشکده در زمینه اداری و مالی برابر مقررات.


   
زمان ملاقات با ارباب رجوع: با هماهنگی مسئول دفتر حوزه ریاست (شماره تماس: 3344777)
شماره تماس معاونت اداری و مالی: 33345164

CV

برنامه آموزشی و اداری (PDF) 


 
 • نوشته شده
 • در سه شنبه دوازدهم بهمن 1389
 • ساعت 08:03
 • توسط بهرام فرجی
 • تعداد بازدید : 6119

برچسب ها :