برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی

طرح دروس تفکیکی گروه رادیولوژی

جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
 نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی دوره روزانه / ترم : اول
 
 
ردیف
 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 1000101 اندیشه اسلامی 1 * عمومی 2       2  
2 1000111 زبان انگلیسی عمومی * عمومی 3       3  
3 1000108 آشنایی با ارزش های دفاع مقدس * عمومی 2       2  
4 11288601 فیزیک عمومی * پایه 2 1     3  
5 11288606 آناتومی1 (اندام فوقانی،تحتانی،ستون فقرات) * تخصصی 1/5 0/5     2  
6 1288609 فیزیولوژی * پایه 1/5 0/5     2  
7 11288610 زیست شناسی سلولی * پایه 2       2  
8 11288603 ریاضیات عمومی   پایه 2       2  
9 11288602 بهداشت عمومی   پایه 1       1  
10 11288612 آشنایی با فناوری نوین اطلاعات   پایه 1 1     2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 21  
 
 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
 نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی دوره روزانه / ترم : دوم
 
 
ردیف
 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 10000104 تربیت بدنی 1 * عمومی   1     1  
2 1000102 اندیشه اسلامی 2 * عمومی 2       2 اندیشه 1
3 1000110 ادبیات فارسی * عمومی 3       3  
4 11288611 آسیب شناسی عمومی * تخصصی 2       2 فیزیولوژی
5 11288618 فیزیک پرتوها * تخصصی 3       3  
6 11288605 زبان تخصصی   تخصصی 2       2 زبان عمومی
7 11288607 آناتومی 2 * تخصصی 1/5 0/5     2  
8 11288620 روش های پرتونگاری 1 * تخصصی 3       3 آناتومی 1
9 11288617 ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی * تخصصی 2       2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 20  
 
 

جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی
دوره روزانه / ترم : سوم
 
 
ردیف
 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 1000103 آیین زندگی * عمومی 2       2  
2 11288608 آناتومی 3 * تخصصی 1/5 0/5     2  
3 11288604 آمار * پایه 1       1  
4 11288616 اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی * تخصصی 1       1  
5 11288619 فیزیک پرتوشناسی تشخیصی * تخصصی 3       3 فیزیک پرتوها
6 11288621 روشهای پرتونگاری 2 * تخصصی 3       3 آناتومی 2
7 11288624 مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی * تخصصی 1 1     2 فیزیولوژی
8  
11288625
 
 
رادیوبیولوژی
*  
تخصصی
 
2
       
2
زیست شناسی سلولی فیزیک پرتوها
9 11288631 دزیمتری پرتوهای یونیزان * تخصصی 1/5 0/5     2 فیزیک پرتوها
10 11288642 کارآموزی 1 * کارآموزی     2   2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 20    جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی دوره روزانه / ترم : چهارم
 
 
ردیف
 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 1000106 تفسیر موضوعی قرآن * عمومی 2       2  
2 1000107 تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام * عمومی 2       2  
3 10000110 تربیت بدنی 2   عمومی   1     1  
4 14185287 اخلاق حرفه ای * پایه 1       1  
5 11288622 روشهای پرتونگاری 3 * تخصصی 2       2 آناتومی 3
6 11288623 بیماری شناسی   تخصصی 2       2 آسیب شناسی عمومی
7 11288630 تصویربرداری با امواج فراصوتی در پزشکی * تخصصی 3       3  
8 11288632 آناتومی مقطعی * تخصصی 3       3 آناتومی 1- آناتومی2- آناتومی3
9 11288633 اصول فیزیکی سیستم های توموگرافی کامپیوتری ( سی تی اسکن ) * تخصصی 2       2 فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
10 11288643 کارآموزی 2 * کارآموزی     2   2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 20  
 
 
  جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی دوره روزانه / ترم : پنجم
 
 
ردیف
 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 1000105 تاریخ تحلیلی صدر اسلام * عمومی 2       2  
2 11288613 کاربرد رایانه در تصویربرداری * تخصصی 1 1     2 آشنایی با فناوری اطلاعات
3 11288615 مدیریت بیمارستانی و رفتار سازمانی * پایه 2       2  
4 11288626 آشنایی با ساختمان و ویژگیهای مواد کنتراست زا در تصویر برداری پزشکی * تخصصی 2       2  
5 11288628 ارزیابی تصاویر پزشکی 1 * تخصصی 2       2 بیماری شناسی
6 11288634 تکنیکها و جنبه های بالینی توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن) * تخصصی 2       2 آناتومی مقطعی-اصول فیزیکی سی تی اسکن
7 11288635 اصول فیزیکی سیستم های تصویربرداری MRI * تخصصی 2       2  
8 11288639 تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاه های رادیولوژی * تخصصی 1/5 0/5     2 فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
9 11288640 سمینار 1 * تخصصی   1     1  
10 11288644 کارآموزی 3 * کارآموزی     2   2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 19  
 
 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی
دوره روزانه / ترم : ششم
 
 
ردیف
 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 1000104 انقلاب اسلامی ایران * عمومی 2       2  
2 1000109 دانش خانواده و جمعیت * عمومی 2       2  
3 11288629 ارزیابی تصاویر پزشکی 2 * تخصصی 2       2 ارزیابی تصاویر پزشکی 1-آناتومی مقطعی
4 11288637 تضمین و کنترل کیفی روشهای تصویربرداری پزشکی * تخصصی 2 1     3 فیزیک پرتوشناسی تشخیصی-تصویربرداری فراصوتی-اصول فیزیکی سی تی اسکن-اصول MRI
5 11288641 سمینار 2 * تخصصی   1     1  
6 11288627 روش های پرتونگاری اختصاصی * تخصصی 2       2  
7 11288636 تکنیکها و جنبه های بالینی تصویربرداری MRI   تخصصی 2       2 آناتومی مقطعی-اصول MRI
8 11288638 حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در بخشهای پرتوشناسی تشخیصی * تخصصی 2       2 دزیمتری پرتوهای یونیزان
9 11288645 کارآموزی 4 * کارآموزی     2   2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 18  
 
 

جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی
دوره روزانه / ترم : هفتم
 
 
ردیف
 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 11288646 کارآموزی در عرصه 1 (سی تی اسکن) * کارآموزی     4   4  
2 11288647 کارآموزی در عرصه 2 (MRI) * کارآموزی     4   4  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 8  
 
 

جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : تکنولوژی پرتوشناسی
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی دوره روزانه / ترم : هشتم
 
 
ردیف
 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 11288648 کارآموزی در عرصه 3 (روشهای پرتونگاری اختصاصی) * کارآموزی     4   4  
2 11288649 کارآموزی در عرصه 4 (سونوگرافی پزشکی) * کارآموزی     4   4  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 8  
 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه دهم آذر 1398
  • ساعت 11:52
  • توسط بهرام فرجی
  • تعداد بازدید : 1274
captcha refresh