برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی

طرح دروس تفکیکی گروه علوم آزمایشگاهی

جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی – دوره روزانه / ترم : اول
 
 
ردیف

 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 1000101 اندیشه اسلامی 1 * عمومی 2       2  
2 1000111 زبان  عمومی * عمومی 3       3  
3 1000110 ادبیات فارسی * عمومی 3       3  
4 1000108 دفاع مقدس * عمومی 2       2  
5 11318607 زیست شناسی سلولی و مولکولی * پایه 2 1     3  
6 11318608 آناتومی نظری * پایه 2       2  
7 11318609 آناتومی عملی * پایه   1     1  
8 11318601 فیزیک عمومی * پایه 2       2  
9 11318602 آز. فیزیک عمومی * پایه   1     1  
10 11318603 شیمی عمومی * پایه 2       2  
11 11318604 آز. شیمی عمومی * پایه   1     1  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 22  
 
 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم :  دوم
 
 
ردیف

 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 10000104 تربیت بدنی 1 * عمومی   1     1  
2 1000102 اندیشه اسلامی 2 * عمومی 2       2 اندیشه اسلامی 1
3 1000103 آیین زندگی * عمومی 2       2  
4 11318612 فیزیک حیاتی   پایه 2       2 فیزیک عمومی
5 11318621 میکروب شناسی عمومی * تخصصی 2       2 زیست شناسی سلولی و مولکولی
6 11318622 آز.میکروب شناسی عمومی * تخصصی   1     1  
7 11318615 بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی * پایه 2       2  
8 11318605 بیوشیمی عمومی * پایه 3       3 شیمی عمومی
9 11318606 آز. بیوشیمی عمومی * پایه   1     1  
10 11318610 فیزیولوژی نظری * پایه 2       2  
11 11318611 از. فیزیولوژی * پایه   1     1  
12 11318639 اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه * تخصصی 1       1  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 20  
 
 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم :  سوم
 
 
ردیف

 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 10000110 تربیت بدنی 2   عمومی   1     1 تربیت بدنی 1
2 1000106 تفسیر موضوعی قرآن * عمومی 2       2  
3 11318619 بیوشیمی پزشکی 1 * تخصصی 3       3 بیوشیمی عمومی
4 11318620 آز.بیوشیمی پزشکی 1 * تخصصی   1     1  
5 11318616 روانشناسی عمومی   پایه 2       2  
6 11318617 کامپیوتر * پایه 2       2  
7 11318623 انگل شناسی 1 (کرم ها)   تخصصی 2       2 زیست شناسی سلولی و مولکولی
8 11318624 آز. انگل شناسی 1 (کرم ها)   تخصصی   1     1  
9 11318627 ویروس شناسی پزشکی   تخصصی 2       2 میکروب شناسی عمومی
10 11318628 آز.ویروس شناسی پزشکی   تخصصی   1     1  
11 11318613                       بافت شناسی نظری * پایه 1       1 آناتومی نظری
12 11318614                     آز. بافت شناسی نظری * پایه   1     1  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 20  
 
 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم :  چهارم
 
 
ردیف

 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 1000109 دانش خانواده و جمعیت * عمومی 2       2  
2 11318625 ایمنی شناسی پزشکی   تخصصی 3       3 فیزیولوژی نظری
3 11318626 آز.ایمنی شناسی پزشکی   تخصصی   2     2  
4 11318629 انگل شناسی 2 (تک یاخته و حشره)   تخصصی 2       2 انگل شناسی 1 (کرم ها)
5 11318630 آز. انگل شناسی 2 (تک یاخته و حشره)   تخصصی   1     1  
6 11318631 آسیب شناسی عمومی * تخصصی 2       2 بافت شناسی نظری
7 11318632 آز.آسیب شناسی عمومی * تخصصی   1     1  
8 11318640 خون شناسی 1 * تخصصی 3       3 فیزیولوژی نظری
9 11318641 آز.خون شناسی 1 * تخصصی   2     2  
10 11318638 متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی   تخصصی 2       2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 20  
 
 
 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم : پنجم
 
 
ردیف

 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 1000105 تاریخ تحلیلی صدر اسلام * عمومی 2       2  
2 1000104 انقلاب اسلامی ایران * عمومی 2       2  
3 11318618 آمار حیاتی * پایه 2       2  
4 11318647 قارچ شناسی پزشکی   تخصصی 2       2 میکروب شناسی عمومی
5 11318648 آز.قارچ شناسی پزشکی   تخصصی   1     1  
6 11318633 بیوشیمی پزشکی2 * تخصصی 2       2 بیوشیمی پزشکی1
7 11318634 آز. بیوشیمی پزشکی2 * تخصصی   1     1  
8 11318656 ژنتیک پزشکی * تخصصی 1       1 زیست شناسی سلولی و مولکولی
9 11318635 فارماکولوژی   تخصصی 2       2 فیزیولوژی نظری- بیوشیمی پزشکی1
10 11318649 خون شناسی 2 * تخصصی 2       2 خون شناسی 1
11 11318650 آز. خون شناسی 2 * تخصصی   1     1 فیزیک حیاتی- بیوشیمی پزشکی2
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 18  
 


جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم : ششم
 
 
ردیف

 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 1000107 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی * عمومی 2       2  
2 11318636 سم شناسی   تخصصی 1       1 فارماکولوژی
3 11318637 آز. سم شناسی   تخصصی   1     1  
4 11318657 سمینار * تخصصی 1       1 بیوشیمی پزشکی2-
خون شناسی 2
5 11318652 روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاه های بالینی * تخصصی 1       1 بیوشیمی پزشکی2-
خون شناسی 2
6 11318643 ایمونوهماتولوژی * تخصصی 2       2 ایمنی شناسی پزشکی
7 11318644 آز. ایمونوهماتولوژی * تخصصی   1     1  
8 11318645 هورمون شناسی * تخصصی 1       1 بیوشیمی پزشکی2
9 11318646 آز. هورمون شناسی * تخصصی   1     1  
10 11318653 باکتری شناسی پزشکی * تخصصی 3       3 میکروب شناسی عمومی
11 11318654 آز. باکتری شناسی پزشکی * تخصصی   1     1  
12 11318655 آشنایی با بیماری های داخلی   تخصصی 2       2 بیوشیمی پزشکی1-خون شناسی2
13 11318651 اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه * تخصصی 1       1 اصول ایمنی و حفاظت
14 11318642 اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی * تخصصی 1       1  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 18  
 
 
 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم :  هفتم
 
 
ردیف

 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 11318660 کارآموزی در عرصه 1 * کارآموزی     8   8  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 8  
 
 

جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته– علوم آزمایشگاهی دوره روزانه / ترم :  هشتم
 
 
ردیف

 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 11318661 کارآموزی در عرصه 2 * کارآموزی     8   8  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 8  
 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه دهم آذر 1398
  • ساعت 13:55
  • توسط بهرام فرجی
  • تعداد بازدید : 3231
captcha refresh