برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی

طرح دروس تفکیکی ارشد رادیولوژیجدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : رادیولوژی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری پزشکی دوره روزانه ترم اول
 
 
ردیف
 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 141519401 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی * جبرانی 0/5 0/5     1  
2 141519418 فیزیک تصویربرداری اپتیکی و امپدانسی * اختصاصی اجباری 1 -     1  
3 141519419 اصول دوزیمتری * اختصاصی اجباری 1 -     1  
4 141519405 فیزیک اتمی و هسته ای * جبرانی 2 -     2  
5  
141519408
 
 
آناتومی مقطعی * جبرانی
(برای دانشجویانی که قبلا این واحد را نگذرانده اند)
1 -      
1
 
6 141519410 مبانی سیگنال و سیستم   جبرانی 2 -     2  
7 141519411 زبان تخصصی * جبرانی 2 -     2  
8 141519412 مبانی نظری تشکیل تصاویر پزشکی * اختصاصی اجباری 2 -     2 مبانی سینگنال و سیستم
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 11 یا 12  
 


جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : رادیولوژی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری پزشکی دوره روزانه ترم دوم
 
 
ردیف
 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 طرح درس  
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 141519414  فیزیک تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)  *  اختصاصی اجباری 1/5 0/5     2 مبانی سیگنال و سیستم،
مبانی نظری تشکیل تصاویر پزشکی
2 141519415 فیزیک تصویربرداری سی تی   اختصاصی اجباری 1/5 0/5     3 فیزیک اتمی و هسته ای،
مبانی نظری تشکیل تصاویر پزشکی
3 141519416 فیزیک تصویربرداری پزشکی هسته ای   اختصاصی اجباری 1/5 0/5     3 فیزیک اتمی و هسته ای،
مبانی نظری تشکیل تصاویر پزشکی
4 141519417 فیزیک تصویربرداری فراصوت * اختصاصی اجباری 1/5 0/5     3 مبانی نظری تشکیل تصاویر پزشکی
5 141519413 پردازش تصاویر پزشکی   اختصاصی اجباری 1/5 0/5     3 مبانی سیگنال و سیستم،
مبانی نظری تشکیل تصاویر پزشکی
6 141519420 سمینار * اختصاصی اجباری 1 -     1 -
7 141519421 کارآموزی * اختصاصی اجباری - 2     2 -
8 141519404 روش تحقیق * جبرانی 1 -     1 -
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 14  
 
 
 
 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : رادیولوژی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری پزشکی دوره روزانه ترم سوم
 
 
ردیف
 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 141519422 کارورزی * اختصاصی اجباری - 2     2 -
2 141519428 مقاله نویسی به زبان انگلیسی * جبرانی
(مصوبه داخلی دانشگاه)
- 2     2 -
3 141519424  تکنیک ها و پروتکل های تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI1  * اختصاصی اختیاری 0/5 1/5     3 مبانی نظری تشکیل تصاویر پزشکی،فیزیک تصویربرداری تشدید مغناطیسی
 (MRI)
4 141519432 تکنیک ها و پروتکل های تصویربرداری سی تی1 * اختصاصی اختیاری 0/5 1/5     3 مبانی نظری تشکیل تصاویر پزشکی،فیزیک تصویربرداری سی تی
5 141519443 کنترل کیفی سیستم های سی تی * اختصاصی اختیاری 0/5 0/5     1 فیزیک تصویربرداری سی تی
6 141519446 تصویربرداری ترکیبی * اختصاصی اختیاری 0/5 1/5     2 فیزیک تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI
فیزیک تصویربرداری سی تی،
فیزیک تصویربرداری پزشکی هسته ای
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 13  
 
 
 
 
 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : رادیولوژی
مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری پزشکی دوره روزانه ترم چهارم 
 
 
 
ردیف
 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح دوره
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 141519433 پایان نامه * اختصاصی اجباری       6 6 -
 
 
 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه هیجدهم آذر 1398
  • ساعت 14:27
  • توسط بهرام فرجی
  • تعداد بازدید : 378
captcha refresh