برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی

طرح دروس تفکیکی گروه هوشبری

جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری
دوره روزانه / ترم : اول
 
 
ردیف
 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 10000104 تربیت بدنی 1 * عمومی   1     1  
2 1000101 اندیشه اسلامی 1 * عمومی 2       2  
3 1000111 زبان انگلیسی عمومی * عمومی 3       3  
4 1000108 دفاع مقدس * عمومی 2       2  
5 11149601 آناتومی 1 * پایه 1/5 0/5     2  
6 11149603 فیزیولوژی 1 * پایه 2       2  
7 11149610 واژه شناسی پزشکی * پایه 2       2  
8 11149606 میکروب شناسی * پایه 1/5 0/5     2  
9 11149605 فیزیک پزشکی * پایه 1/5 0/5     2  
10 11149618 مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل * تخصصی 2 1     3  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 21  
 


 
 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری
دوره روزانه / ترم : دوم
 
 
ردیف
 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 10000110 تربیت بدنی 2   عمومی   1     1 تربیت بدنی 1
2 1000102 اندیشه اسلامی 2 * عمومی 2       2 اندیشه اسلامی1
3 11149602 آناتومی 2 * پایه 1/5 0/5     2 آناتومی 1
4 11149604 فیزیولوژی 2 * پایه 2       2 فیزیولوژی 1
5 11149611 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی   پایه 1 1     2  
6 11149615 اصول پایه داروشناسی   پایه 2       2 هم نیاز با فیزیولوژی
7 11149625 تجهیزات بیهوشی * تخصصی 1/5 0/5     2 فیزیک پزشکی-هم نیاز با بیهوشی1
8 11149626 بیهوشی 1 * تخصصی 3 1     4 مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل-هم نیاز با تجهیزات بیهوشی
9 11149635 کارآموزی پرستاری * کارآموزی     2   2 مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 19  
 
 
 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری
دوره روزانه / ترم :  سوم
 
 
ردیف
 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 1000103 آیین زندگی * عمومی 2       2  
2 1000110 ادبیات فارسی * عمومی 3       3  
3 11149612 آمار زیستی * پایه 1       1 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
4 11149619 بیماری های داخلی جراحی 1   پایه 3       3 اصول پایه داروشناسی-هم نیاز با نشانه شناسی و معاینات بالینی
5 11149614 نشانه شناسی و معاینات بالینی   تخصصی 1/5 0/5     2 آناتومی2-فیزیولوژی2
6 11149616 فوریت های پزشکی 1 * تخصصی 1/5 0/5     2 آناتومی2-فیزیولوژی2
7 11149627 بیهوشی 2 * تخصصی 3       3 بیهوشی 1
8 11149636 کارآموزی 1 * کارآموزی     4   4 کارآموزی پرستاری-بیهوشی 1
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 20  
 
 
 
 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری
دوره روزانه / ترم :  چهارم
 
 
ردیف
 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 1000106 تفسیر موضوعی قرآن * عمومی 2       2  
2 11149620 بیماری های داخلی جراحی 2   پایه 2       2 بیماری های داخلی جراحی1
3 11149628 بیهوشی 3 * تخصصی 3       3 بیهوشی 2
4 11149633 داروشناسی اختصاصی * تخصصی 2       2 اصول پایه داروشناسی
5 11149607 بیوشیمی بالینی * پایه 2       2  
6 11149621 خون شناسی و بانک خون * تخصصی 1/5 0/5     2 فیزیولوژی 2
7 11149623 زبان  تخصصی   تخصصی 3       3 واژه شناسی پزشکی-زبان انگلیسی عمومی
8 11149637 کارآموزی 2 * کارآموزی     2   2 کارآموزی 1
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 20  
 
 
 
 
 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری
دوره روزانه / ترم :  پنجم
 
 
ردیف
 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 1000105 تاریخ تحلیلی صدر اسلام * عمومی 2       2  
2 11149617 فوریت های پزشکی 2 * تخصصی 1/5 0/5     2 فوریت های پزشکی1- بیماری های داخلی و  جراحی 2
3 11149629 بیهوشی 4 * تخصصی 3       3 بیهوشی 3
4 11149609 بهداشت روان   پایه 2       2  
5 11149631 اصول مراقبت های ویژه * تخصصی 3       3 اصول پایه داروشناسی-- بیماری های داخلی و  جراحی 2
6 11149630 مراقبت های پس از بیهوشی * تخصصی 2       2 بیهوشی 1
7 11149608 ایمونولوژی   پایه 1       1  
8 11149638 کارآموزی 3 * کارآموزی     4   4 کارآموزی 2
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 19  
 
 
 
 
 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری
دوره روزانه / ترم : ششم
 
 
ردیف
 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 1000109 جمعیت و تنظیم خانواده * عمومی 2       2  
2 1000104 انقلاب اسلامی ایران * عمومی 2       2  
3 1000107 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی * عمومی 2       2  
4 11149632 مدیریت درد   تخصصی 2       2 بیهوشی 4
5 11149634 معرفی بیمار   تخصصی 1       1 بیهوشی 4
6 11149624 مدیریت در بیهوشی   تخصصی 1       1  
7 11149613 روش تحقیق در علوم پزشکی   تخصصی 2       2  
8 11149622 اخلاق حرفه ای * پایه 1       1  
9 11149639 کارآموزی 4 * کارآموزی     4   4 کارآموزی 3
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 17  
 
 
 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری دوره روزانه / ترم: هفتم
 
 
ردیف
 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 11149640 کارآموزی در عرصه بیهوشی 1 * کارآموزی     4   4 کارآموزی 4
2 11149641 کارآموزی در عرصه مراقبت های پس از بیهوشی * کارآموزی     2   2  
3 11149643 کارآموزی در عرصه اورژانس * کارآموزی     2   2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 8  
 
 
 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی : هوشبری
 مقطع و نام رشته تحصیلی : کارشناسی پیوسته هوشبری
دوره روزانه / ترم :  هشتم
 
 
ردیف
 
 
کد و سرفصل درس
 
نام و طرح درس
 
طرح درس
 
نوع درس
تعداد واحد  
جمع واحد
 
پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 11149642 کارآموزی در عرصه بیهوشی 2 * کارآموزی     4   4 کارآموزی در عرصه بیهوشی 1
2 11149644 کارآموزی در عرصه مراقبت های ویژه (ICU) * کارآموزی     3   3  
3 11149645 کارآموزی در عرصه درد * کارآموزی     1   1  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 8  
 
 
 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه دهم آذر 1398
  • ساعت 09:21
  • توسط بهرام فرجی
  • تعداد بازدید : 1050
captcha refresh