ترفیع

 
اعضاي هيأت علمي در صورت دارا بودن شرايط زير استحقاق يك پايه ترفيع در مرتبه اي كه خدمت مي نمايند خواهند داشت:

الف _ حداقل يك سال توقف در پايه قبلي به شرط اشتغال به خدمت علمي يا آموزشي و يا مشاغل مديريتي.

ب _ پيشرفت علمي و رضايت از خدمات علمي يا آموزشي عضو اعطاي يك پايه ترفيع در همان مرتبه براي اعضايي كه استحقاق آنرا دارند طبق روند اجايي زير انجام مي شود و اعضاي هيأت علمي كه به مرتبه بالاتر ارتقاء مي يابند در پايه يك آن مرتبه قرار مي گيرند.

 

روند اجرايي ترفيع اعضاي هيأت علمي

الف _ يك ماه قبل از تاريخ ترفيع ، فرم مربوط توسط دانشكده به عضو هيأت علمي ارسال مي گردد.

ب _ فرم تكميل شده توسط عضو حداكثر تا تاريخ ترفيع به دانشكده تحويل مي كردد.

ج _ نتيجه بررسي ترفيع در دانشكده حداكثر يك ماه پس از تاريخ ترفيع به دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه ارسال مي گردد.

د _ در پايان هر ماه دفتر نظارت و ارزيابي طي نامه اي به دانشكده ها پرونده هاي نرسيده را اعلام خواهد نمود و رونوشت آن را به عضو ارسال مي نمايد.

ه _ در صورت عدم دريافت پرونده ترفيع حداكثر تا 2 ماه بعد از تاريخ ترفيع، شوراي ترفيع نسبت به عدم تعلق ترفيع تصميم خواهد گرفت و طي نامه محرمانه به دانشكده و عضو هيأت علمي ابلاغ خواهد نمود.

 

مراحل اجرايي و ضوابط ترفيع به شرح زير مي باشد:

1- ارزيابي فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي هر يك از اعضاي هيأت علمي بر اساس فرم درخواست ترفيع توسط مديريان گروههاي آموزشي و پژوهشي انجام مي شود و حسب مورد پس از تاييد رئيس دانشكده يا پژوهشكده ذيربط جهت بررسي نهايي به كميته منتخب متشكل از معاون آموزشي، معاون پژوهشي و نماينده رئيس دانشگاه ارسال مي گردد.

2- نتيجه ارزيابي ترفيع توسط كميته منتخب به اطلاع عضو هيأت علمي رسانده مي شود در صورت منفي بودن نتيجه عضو هيأت علمي حق دارد ظرف حداكثر 15 روز پس از ابلاغ، اعتراض خود را به كميته منتخب تسليم نمايد و كميته در اولين جلسه بعدي بايد به اعتراضات وي رسيدگي كند ونظر قطعي خود را اعلام نمايد.

3- ترفيع سالانه استحقاقي اعضاي هيأت علمي موضوع ماده 44 آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران (متصديان مشاغل سياسي) و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بدون نياز به ارزيابي اعطا
مي شود. اما ارزشيابي شاغلين ساير سمتهاي مديريت، كه با حفظ رابطه آموزشي يا پژوهشي با دانشگاه اشتغال به كار دارند طبق ضوابط ترفيع انجام مي شود.

4- اعضاي هيأت علمي با كسب حداقل 10 امتياز براي مربيان و 12 امتياز براي استادياران و مراتب بالاتر از آئين نامه ارتقاء يك پايه ترفيع سالانه دريافت مي كنند و كسب حداقل 2 امتياز، براي مربيان و حداقل 4 امتياز براي استادياران و مراتب بالاتر، از ماده 2 آئين نامه ارتقاء ضروري است. همچنين حداكثر امتياز قابل محاسبه ا ماده 3 آئين نامه ارتقاء 3 مي باشد.

5- اعطاي ترفيع به آن دسته از اعضاي هيأت علمي كه تصدي سمتهاي اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 31 آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران را بر عهده دارند، حسب مورد بر اساس مجموع امتيازات موضوع رديف 4 منهاي محدوديت هاي تعيين شده انجام مي شود.

6- امتيازات پژوهشي مازاد بر امتياز مورد نياز براي ترفيع سالانه اعضاي هيأت علمي، قابل ذخيره براي سالهاي بعد است.

7- در صورتي كه عضو هيأت علمي طي سه سال متوالي نتواند حداقل امتياز لازم براي دريافت يك پايه ترفيع را كسب كند، مصداق ركود علمي و عدم كفايت و صلاحيت براي ادامه عضويت در هيأت علمي شناخته شده و مراتب به رئيس دانشگاه اعلام خواهد شد تا برابر مقررات مربوط با وي رفتار شود.

 

دستورالعمل احتساب سوابق اعضاي هيأت علمي

در احتساب سوابق اعضاي هيأت علمي كليه فعاليتهاي پوهشي، مستقل از محل اجرا و انجام آن و كليه فعاليتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با رعايت شرايط ذيل لحاظ مي شود:

1- فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در ارتباط با رشته اي باشد كه عضو هيأت علمي در آن فعاليت دارد.

2- فعاليتهاي آموزشي در رشته اي باشد كه در زمان تدريس عضو داراي برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي (يا ستاد انقلاب فرهنگي سابق) باشد.

3- فعاليتهاي آموزشي در دوره اي باشد كه داراي مجوز شوراي گسترش آموزش عالي بوده و دانشجويان آن دوره نيز از طريق آزمونهاي برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور (يا با مجوز وزارت فرهنگ و آموزش عالي) پذيرفته شده باشند.

تبصره _ فعاليتهاي آموزشي كه در دانشگاههاي معتبر خارج از كشور انجام گرفته باشد از دو شرط اخير مستثني است.

1- فعاليتهاي آموزشي كه در قبال آن حق التدريس دريافت شده باشد با ضريب 2/1 محاسبه مي شود.

2- در احتساب سوابق آموزشي و پژوهشي قبل از تبديل وضع به هيأت علمي، حداكثر تا 5 پايه قابل اعطا مي باشد.

 

الف _ 2-1- شركت در سمينارها و كنفرانسها

اعضاي هيأت علمي تمام وقت دانشگاه كه در داخل و خارج از دانشگاه فعاليتهاي تحقيقاتي منجر به ارائه مقاله داشته باشند و بخواهند مقاله خود را به نام دانشگاه در سمينارها و كنفرانسها ارائه نمايند، كليه هزينه هاي ريالي بليط رفت و برگشت، هزينه خروج، اقامت و ثبت نام آنها بر اساس قوانين مربوط پرداخت خواهد شد و در مدت خروج آنها حكم مأموريت بدون حق مأموريت براي آنها صادر خواهد شد.

شركت اعضاي هيأت علمي در دوره هاي كوتاه مدت تا پانزده روز با استفاده از مرخصي و پرداخت هزينه آنها بجز حق اقامت و ثبت نام بر طبق مقررات بلامانع است. حضور در دوره هاي طولاني و بيشتر از اين مدت بايد به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه برسد.

 

الف _ 2-2- استفاده از بورس

دانشگاه مي تواند به منظور آشنا ساختن اعضاي تمام وقت هيأت علمي با پيشرفتهاي علمي و فني و تكميل مطالعاتي كه در داخل كشور انجام آن مقدور نيست و همچنين براي شركت در دوره هاي آموزشي پيشرفته بورسهاي كوتاه مدت كه حداكثر از يك سال تجاوز نكند به آنان اعطاء نمايد. به اين قبيل اعضاء علاوه بر حقوق و فوق العاده مخصوص ماده 20 آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه در صورت ضرورت هزينه رفت و برگشت و عوارض خروج از كشور و ثبت نامه و شهريه دانشگاهي پرداخت خواهد شد.

 

شرايط استفاده از بورسهاي دانشگاهي و يا بورسهايي كه در اختيار دانشگاه مي باشد:

1- مربيان و استادياران با حداقل 3 سال خدمت علمي

2- دانشياران با خدمت 5 سال خدمت علمي

3- مدت استفاده از بورسها 3 سال مي باشد كه تمديد آن براي يك سال ديگر منوط به پيشنهاد دانشگاه يا مؤسسه محل مطالعه با تصويب شوراي بورس وزارت علوم، تحقيقات فناوري خواهد بود.

4- در رشته هايي كه دوره هاي تخصصي (براي گروه پزشكي) و دكتري (براي ساير رشته ها) آن در داخل كشور داير است با اعطاي مأموريت علمي به مربيان و استادياران رسمي آزمايشي موافقت مي گردد.

دانشگاه در فواصل معين در مورد پيشرفت علمي اعضاي هيأت علمي كه به بورسهاي خارج از كشور اعزام مي شوند از محل مطالعه اطلاعات لازم را كسب خواهد نمود. در صورتيكه معلوم شود عضو قادر به پيشرفت در رشته مورد مطالعه نيست با تصويب رئيس دانشگاه حكم مأموريت وي لغو خواهد شد.

ادامه تحصيل فارغ التحصيلان دانشگاه تربيت مدرس با توه به ماده 10 آئين نامه استخدامي ذيربط در مقاطع بالاتر بلامانع بوده و انجام تعهد آنان تا پايان مدت تحصيل به تعويق خواهد افتاد.

در موارد استثنايي وزير علوم، تحقيقات و فناوري مي تواند نسبت به انتقال تعهد خدمت اعضاي هيأت علمي بورسيه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از دانشگاهي به دانشگاه ديگر و با تمايل عضو بورسيه اقدام نمايد.

 

الف _ 2-3- فرصت مطالعاتي

اعضاي هيأت علمي متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي مي بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1- عضو هيأت علمي تمام وقت رسمي قطعي يا حداقل مرتبه استادياري.

2- داشتن حداقل چهار سال سابقه خدمت براي فرصت مطالعاتي داخل كشور و پنج سال براي فرصت مطالعاتي خارج از كشور.

3- حداقل فاصله زماني بعد از فرصت مطالعاتي قبلي پنج سال باشد.

4- اتمام يك پروژه تحقيقاتي مستقل و يا دو مورد راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد و يا يك مورد رساله دكتري دفاع شده.

5- دارا بودن حداقل يك مقاله چاپ شده و يا پذيرفته شده براي چاپ در يكي از مجلات معتبر علمي و پژوهشي غيرمستخرج از پايان نامه و يا رساله متقاضي كه به نام دانشگاه تربيت مدرس بوده و خود نويسنده نيز مسئول مقاله باشد.

6- آشنايي با سيستم اينترنت و شبكه هاي اطلاع رساني و زبان خارجي.

استفاده از فرصت مطالعاتي براي داوطلبان واجد شرايط بر اساس امتيازات مندرج در آئين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي و با رعايت حداقل امتيازات مكتسب از تاريخ اتمام آخرين فرصت مطالعاتي يا تاريخ استخدام (براي كسانيكه اولين بار از فرصت مطالعاتي استفاده مي نمايند) به شرح مندرج در ماده 4 آئين نامه فرصت مطالعاتي خواهد بود.

داوطلبان در قبال استفاده از فرصت مطالعاتي در خارج از كشور بايد به موجب سند رسمي تعهد نمايند كه به مدت سه برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتي در دانشگاه يا مراكز تحقيقاتي وابسته خدمت كنند و براي تحقق اين هدف داوطلبان سند وثيقه ملكي خواهند سپرد.

اعضاي هيأت علمي در مدت استفاده از فرصت مطالعاتي از حقوق و مزايا و فوق العاده مخصوص مرتبه خود استفاده خواهند كرد. هزينه رفت و برگشت و عوارض گذرنامه و هزينه خارج از كشور استفاده كنندگان از فرصت مطالعاتي و خانواده آنان از طرف دانشگاه پرداخت خواهد شد.

تذكر: هزينه هاي فوق براي همراهان فقط يك بار و براي اعضاي هيأت علمي فقط 2 بار توسط دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود.

عضو هيأت علمي در حين استفاده از فرصت مطالعاتي و همچنين بلافاصله پس از فرصت مطالعاتي نمي تواند از مرخصي استحقاقي و يا بدون حقوق استفاده نمايد.

عضو هيأت علمي در دوران استفاده از فرصت مطالعاتي علاوه بر حقوق و فوق العاده مخصوص دريافتي خود از دانشگاه متبوع، مي تواند حق التدريس، حق التحقيق بورس و يا حقوق از مؤسسه اي كه در آن مشغول مطالعه يا تحقيق است دريافت نمايد.

براي اعضاي هيأت علمي كه براي استفاده از فرصت مطالعاتي داخل آمادگي داشته باشند. داشتن 80% امتيازات و شرايط مربوط به كل مواد آئين نامه كافي خواهد بود.

اعضاي هيأت علمي كه از فرصت مطالعاتي داخل استفاده مي نمايند مي توانند جهت آشنايي با نوآوري علمي دو ماه بطور پيوسته به خارج از كشور عزيمت نموده و يا حتي بدون داشتن مقاله در يك دوره كوتاه مدت و يا دو سمينار ناپيوسته خارج شركت نمايند.

اعضاي هيأت علمي كه از فرصت مطالعاتي داخل استفاده مي نمايند مي توانند به ميزان دو هزار دلار ارز از سهميه وزارتخانه كتاب و يا تجهيزات علمي و تحقيقاتي از خارج خريداري نمايند كه ارز آن توسط معاونت پژوهشي تأمين خواهد شد و معادل ريالي آن توسط داوطلب پرداخت مي گردد.

اعضاي هيأت علمي كه از فرصت مطالعاتي داخل استفاده مي نمايند مي توانند علاوه بر دريافت حقوق و فوق العاده مخصوص مرتبه خود از حق مأموريت نيز استفاده نمايند.

ب _ انتقال

انتقال عبارت است از اين كه مستخدم رسمي از خدمت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول قانون استخدام كشوري بدون آنكه جريان خدمت وي قطع گردد، با حفظ گروه و پايه و پيشينه خدمت خود، به خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر مشمول قانون مذكور درآيد.

انتقال اعضاي هيأت علمي دانشگاه به مؤسسات ديگر با موافقت دانشگاه امكان پذير است. در اين صورت رابطه استخدامي آنان با دانشگاه قطع مي گردد.

وزير علوم، تحقيقات و فناوري اجازه دارد كه به پيشنهاد انتقال اعضاي هيأت علمي در دوران خدمت رسمي آزمايشي از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر بر حسب ضرورت رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. در صورت موافقت با انتقال، اينگونه اعضاء بقيه مدت خدمت رسمي آزمايشي خود را در دانشگاهي كه به آن منتقل شده اند انجام خواهند داد.

ميزان انتقال سالانه اعضاي هيأت علمي هر دانشگاه حداكثر 10 درصد كادر هيأت علمي موجود آن دانشگاه و بر اساس اولويتهاي تعيين شده در آئين نامه اجرايي مربوط خواهد بود.

كليه اعضاي هيأت علمي شاغل در تهران مي توانند بدون در نظر گرفتن ميزان سابقه خدمت از اين مقررات جهت انتقال به شهرستانها استفاده نمايند.

 

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه هیجدهم اسفند 1389
  • ساعت 15:09
  • توسط بهرام فرجی
  • تعداد بازدید : 5818

برچسب ها :