حق محروميت از مطب و طرح توسعه فعاليتهاي آموزشي _ پژوهشي (طرح تمام وقت)

  به منظور استفاده مفيدتر از خدمات و توانمنديهاي علمي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي رسمي و پيماني از طريق حضور و فعاليتهاي بيشتر در دانشگاه طرح محروميت از مطب براي اعضاي هيأت علمي دانشكده علوم پايه پزشكي و طرح تمام وقت براي ساير اعضاي هيأت علمي طبق ضوابط ذيل اجرا مي گردد:

دستورالعمل و ضوابط اجرايي طرح محروميت از مطب و طرح تمام وقت هيأت علمي دانشگاه مصوبه 27/3/80 هيأت رئيسه دانشگاه.

 

ماده 1) هدف:

استفاده مفيدتر از خدمات و توانمنديهاي علمي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي رسمي و پيماني از طريق حضور و فعاليت بيشتر در دانشگاه.

 

ماده 2) شرايط استفاده از طرح

بند 1 _ حداقل 40 ساعت حضور فيزيكي در دانشكده در هفته

تبصره 1 _ به ازاي هر واحد معادل اجرايي مصوب 5/1 ساعت و مسئوليت با حكم انشايي 1 ساعت به حداقل ساعت حضور در دانشگاه اضافه مي شود.

تبصره 2 _ حداقل ساعات موظف حضور براي مربيان مأمور به تحصيل نيز 40 ساعت در هفته است. براي مربيان مأمور به تحصيل با داشتن معدل بالاتر از 17 (در 4 ترم آموزشي) و ارائه گزارش پيشرفت پايان نامه (در 4 ترم پژوهشي) كه به تائيد استاد راهنماي مربوطه رسيده باشد، به ميزان 50 درصد از محل حضور فيزيكي طرح تمام وقتي قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 3 _ تعطيلات رسمي كشور، مأموريت روزانه، مرخصي استحقاقي و استعلاجي با توجه به احكام مربوط جزو ساعت حضور محسوب مي شود.

بند 2 _ انجام حداقل 8 واحد (معادل) فعاليت آموزشي و اجرايي در هر ترم (واحد معادل بر اساس ضوابط موجود در دانشگاه جهت فعاليتهاي آموزشي و اجرايي و تدريس، راهنمايي، مشاوره پايان نامه و ... تعيين مي گردد). به ازاي هر واحد اضافي 10 درصد حداكثر تا 30 درصد تمام وقتي قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 1 _ در صورتيكه مجموع واحدهاي معادل آموزشي و اجرايي بيش از 11 واحد باشد به ازاء آن طبق مقررات حق التدريس پرداخت مي شود.

تبصره 2 _ حداقل واحد معادل آموزشي جهت ورود به طرح براي مربيان 6 واحد و براي دانشجويان مأمور با تحصيل 3 واحد مي باشد.

تبصره 3 _ براي افراد جديد الاستخدام به مدت دو سال شرط ورود به طرح انجام 3 واحد فعاليت آموزشي است تا بتوانند از مزاياي حضور فيزيكي و فعاليت پژوهشي بهره مند شوند. چنانچه اين افراد بخواهند از سهم فعاليت آموزشي تا 30 درصد استفاده نمايند، ملزم به انجام فعاليت آموزشي 11-8 واحد معادل مي باشند.

تبصره 4 _ در صورتي كه مجموعه واحدهاي معادل آموزشي كمتر از 8 واحد معادل باشد عضو هيأت علمي مي تواند از امتياز پژوهشي براي تكميل واحد معادل آموزشي تا سقف 8 واحد استفاده نمايند به ازاي هر امتياز پژوهشي يك واحد معادل در نظر گرفته مي شود.

تبصره 5 _ عضو هيأت علمي مي تواند در صورت دارا بودن 8 واحد معادل آموزشي از امتيازات پژوهشي براي كسب 30 درصد فعاليتهاي آموزشي استفاده نمايد كه به جاي 1 واحد معادل آموزشي (10 درصد) 2 امتياز پژوهشي (10 درصد) در هر ترم محاسبه خواهد شد.

بند 3 _ كسب حداقل 2 امتياز پژوهشي در هر ترم يا 4 امتياز در سال (امتيازات پژوهشي طبق ماده 2 آئين نامه ارتقاء محاسبه مي شود).

تبصره 1 _ فعاليتهاي پژوهشي مازاد بر 6 امتياز در هر ترم قابل ذخيره مي باشد.

تبصره 2 _ در صورتيكه حضور فيزيكي بيش از 40 ساعت باشد بنا به درخواست عضو هيأت علمي حداكثر تا 10 درصد سهم در نظر گرفته شده براي فعاليتهاي پژوهشي مازاد را مي توان به حضور فيزيكي اختصاص داد.

تبصره 3: حداقل امتياز پژوهشي افراد جديد الاستخدام حداكثر تا 2 سال از تاريخ شروع همكاري با دانشگاه براي ورود به طرح 1 امتياز در هر ترم يا 2 امتياز در سال مي باشد. بديهي است 2 امتياز پژوهشي در سال بدهكار خواهند شد كه در قراردادهاي بعدي از امتيازات پژوهشي آنان كسر خواهد شد.

تبصره 4: اعضاي هيأت علمي مأمور به تحصيل كه تبديل وضعيت مي شوند از زمان تبديل وضعيت حداكثر 2 سال مشمول مقررات مربوط به افراد جديدالاستخدام مندرج در بندهاي 2 و 3 دستورالعمل خواهند بود.

بند 4 _ پس از احراز شرايط فوق حداكثر تا 100 درصد حقوق و مزايا به عنوان تمام وقتي قابل پرداخت خواهد بود.

 

 

به استناد تبصره (40) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه اجرايي مربوط به شرح زير به تصويب هيأت وزيران رسيده است:

 

آئين نامه اجرايي تبصره (40) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 1 _ فارغ التحصيلان ايراني دانشگاههاي داخل و خارج از كشور كه مدارك تحصيلي آنها حسب مورد از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از ابتداي سال 1368 حداقل در سطح دكترا ارزيابي و تاييد شده است، در صورت استخدام (اعم از رسمي يا پيماني) در دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي يا وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و سپردن تعهد مبني بر (10) سال خدمت در مؤسسه ذيربط، مشمول اين آيين نامه مي شوند. سنوات خدمات قبلي آنها حداكثر تا پنج سال جزو اين مدت محاسبه مي شود.

تبصره 1 _ هر سال خدمت در مناطق محروم _ موضوع جدول پيوست تصويب نامه شماره 8477/ت مورخ 10/7/1374 و اصلاحات بعدي آن _ معادل دو سال محاسبه مي شود.

تبصره 2 _ فرم تعهد توسط وزارتخانه ذيربط تهيه شده و در اختيار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي قرار مي گيرد.

تبصره 3 _ فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد در برخي رشته هاي مشخص شده توسط وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي براي اشتغال در دانشگاههاي جديدالتأسيس مناطق محروم مشمول اين آئين نامه مي باشند.

ماده 2 _ وزارتهاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند در حوزه ستادي خود و دانشگاهها و دانشكده هاي مرتبط، ستادي تحت عنوان «ستاد رفاهي اعضاي هيأت علمي كه از اين پس ستاد ناميده مي شود تشكيل دهند. چگونگي تشكيل ستاد و عضويت در آن توسط وزراي ذيربط تعيين مي شود.

تبصره _ ستاد مستقر در وزارتخانه، ستاد مركزي تلقي شده و مصوبات آن در ساير ستادها لازم الاجرا است. چگونگي عملكرد اين ستاد مطابق دستورالعملي است كه به تصويب وزير مربوط مي رسد.

ماده 3 _ حدود فعاليتها و وظايف ستاد به شرح زير است:

الف _ تهيه زمين با كاربري مسكوني از وزارت مسكن و شهرسازي يا ديگر مراجع مجاز.

ب _ برنامه ريزي براي احداث خانه يا آپارتمان مسكوني و واگذاري آن به اشخاص مشمول اين آيين نامه.

ج _ خريد واحدهاي مسكوني آماده يا نيمه تمام از وزارت مسكن و شهرسازي يا ديگر مراجع مجاز و تكميل و واگذاري آن به اشخاص مشمول اين آيين نامه.

د _ برنامه ريزي براي مديريت مسايل مالي و اجراي ساير امور در اين آيين نامه.

تبصره 1 _ ستاد مي تواند با رعايت مقررات قانوني، از طريق شركت تعاوني اعضاي هيأت علمي و استفاده از پس انداز اعضا، تسهيلات بانكي و سرمايه گذاري بخشهاي دولتي، عمومي، تعاوني و اشخاص حقيقي و حقوقي تمام يا قسمتي از فعاليتهاي خود را انجام دهد.

تبصره 2 _ احداث خانه يا آپارتمان و ساير اقدامات موضوع اين ماده فقط براي اشخاص مشمول و بر اساس مفاد اين آئين نامه مجاز است.

تبصره 3 _ قرارداد واگذاري زمين و ساختمان و تعيين درصد سهميه مربوط فقط با ستاد منعقد مي شود.

ماده 4 _ مشمولان اين آيين نامه با ارايه گواهي از مؤسسه دولتي محل اشتغال مي توانند حداكثر ظرف يك سال پس از بازگشت به كشور وسايل متعارف نو و مستعمل زندگي خود را از قبيل يخچال، فريزر، تلويزيون، ماشين ظرفشويي، ماشين لباسشويي، رايانه شخصي، چاپگر، كتاب و مودم با معافيت از (50%) سود بازرگاني متعلقه به كشور وارد و ترخيص كنند.

تبصره _ مشمولان اين آيين نامه مي توانند به منظور خريد يك دستگاه خودرو از توليدات داخلي حداكثر بيست و پنج ميليون (25000000) ريال تسهيلات با مدت و حداقل نرخ سودي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد، از بانكها كشور وام دريافت كنند. تضمين مربوط به صورت سفته انجام مي گيرد.

ماده 5 _ به منظور تهيه وسايل اوليه زندگي افراد مشمول اين آيين نامه، بانكها مبلغ ده ميليون (10000000) ريال وام با نرخ سود (20%) _ كه بازپرداخت (4%) آن را سازمان برنامه و بودجه تضميمن مي كند _ در اختيار آنها قرار مي دهند. تضمين مربوط به صورت سفته انجام مي گيرد.

ماده 6 _ به مشمولان اين آيين نامه كه شاغل به تحصيل در خارج از كشور بوده اند پس از استخدام، معادل ريالي بهاي بليط هواپيما _ بر مبناي نرخهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران _ بابت بازگشت مستخدم، همسر و حداكثر سه فرزند او، از كشور محل تحصيل تا تهران حسب مورد توسط وزارتهاي فرهنگ و آموزش عالي يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پرداخت مي شود.

تبصره _ در صورت استخدام افراد مشمول اين آيين نامه در خارج از مركز، بر اساس ضوابط قانون استخدام كشوري بهاي بليط هواپيما يا معادل هزينه سفر بابت سفر مستخدم و افراد تحت تكفل او از تهران تا محل خدمت، همچنين هزينه حمل اثاثيه به وي پرداخت مي شود.

ماده 7 _ در صورت ازدواج افراد مشمول اين آيين نامه مبلغ پنج ميليون (5000000) ريال قرض الحسنه توسط بانكها به عنوان وام به آنها پرداخت مي شود. تضمين مربوط به صورت سفته انجام مي گيرد.

ماده 8 _ افراد مشمول اين آيين نامه درمراتب دانشياري و استادي و اعضاي رسمي فرهنگستانهاي كشور با ارايه معرفي نامه از مؤسسه ذيربط مي توانند در فرودگاههاي كشور از جايگاه تشريفات ويژه استفاده كنند.

ماده 9 _ افراد مشمول اين آيين نامه مي توانند ابزار و لوازم كار مورد نياز خود را به تشخيص دانشگاه يا مؤسسه آموزشي و پژوهشي محل خدمت و با معافيت از پرداخت (50%) سود بازرگاني متعلقه وارد و ترخيص كنند.

ماده 10 _ به افراد مشمول اين آيين نامه كه خود و افراد تحت تكفل آنها به استثناي همسر از تاريخ 1/1/1376 فاقد مسكن ملكي هستند در صورتي كه از سوي هيچ يك از ارگانها به آنها زمين واگذار نشده باشد با رعايت مقررات و ضوابط مربوط زمين يا مسكن واگذار مي شود.

ماده 11 _ در صورتي كه افراد مشمول اين آيين نامه داراي زمين باشند فقط براي ساخت مي توانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند.

ماده 12 _ شهرداريها موظفند برابر ضوابط مورد عمل، با اولويت و در اسرع وقت در خصوص صدور پروانه ساختمان موضوع اين آيين نامه اقدام كنند.

ماده 13 _ سازمانها و دستگاههاي تأمين كننده آب، برق، گاز، تلفن و ساير خدمات مورد نياز واحدهاي مسكوني موظفند تسهيلات لازم را در مورد واگذاري حق انشعاب براي مشمولان اين آيين نامه فراهم كنند.

ماده 14 _ اعضاي هيأت علمي مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي وابسته به وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتي نظامي و انتظامي و بنياد شهيد انقلاب اسلامي و ستادها و مراكز اداري كه داراي پست سازماني مصوب براي اعضاي هيأت علمي هستند با رعايت مقررات و ضوابط مندرج در بند الف تبصره (89) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران _ مصوب 1373 _ مشمول اين آيين نامه هستند.

ماده 15 _ آيين نامه هاي اجرايي تبصره هاي (44) و (45) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران _ موضوع تصويب نامه هاي شماره 40744/ت 103 ك مورخ 15/6/1369 و شماره 9252/ت 56ك مورخ 31/4/1369، لغو مي شود.

 

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه هیجدهم اسفند 1389
  • ساعت 15:10
  • توسط بهرام فرجی
  • تعداد بازدید : 9913

برچسب ها :